[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-061
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ağır aplastik anemili hastalarda allojeneik periferik kök hücre nakli sonuçları: Tek merkez deneyimi
Nur Soyer, Ayşe Uysal, Oruç Murat Tombuloğlu, Filiz Vural
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ağır aplastik anemi, allojeneik kök hücre nakli, sağkalım, graft versus host hastalığı, graft yetmezliği

Amaç: Erişkin kök hücre nakil ünitesinde ağır aplastik anemi tanısıyla nakil olan hastaların klinik özelliklerini, nakil sonuçlarını ve sağkalımlarını geriye dönük olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: On bir olguya (6 erkek ve 5 kadın) edinsel aplastik anemi tanısı ile 12 allojeneik kök hücre nakli yapıldı. Nakil öncesinde 2 hasta hariç tüm hastalar immunsupresif tedavi almıştı. Tüm nakillerde HLA tam uyumlu kardeş donörden elde edilen periferik kök hücreler kullanıldı. Hazırlama rejimleri, siklofosfamid, antitimosit globulin, fludarabin ve busulfan kombinasyonlarından oluşuyordu.

Bulgular: Ortanca nakil yaşı 22 yıl (17- 38) ve tanıdan nakile kadar geçen süre ortanca 9 ay (3-108) idi. Ortanca 5.49 x 106/kg (4.9-12.7 x 106/kg) CD34 pozitif kök hücre verildi. Ortanca nötrofil ve trombosit engrafmanları sırasıyla 21.5 (10- 37) ve 15 (14-29) günde oldu. On bir hastanın 4’ünde (%36.3) akut graft versus host hastalığı (GVHH) ve 1’inde (%9) kronik GVHH ortaya çıktı. Graft yetmezliği 11 hastanın 2’sinde (%18.1) görüldü. İzlemde 11 hastanın 4’ü (%36.3) (3’ü enfeksiyon ve 1’i karaciğer yetmezliği) kaybedildi. Ortanca izlem süresi 33.5 ay (0.5-59) idi. On bir hastanın %63.7’si halen hayattadır. Beş yıllık toplam sağkalım %66.7 ve olaysız sağkalım %58.3 idi.

Sonuç: Hasta sayımız az olmakla birlikte tam uyumlu kardeş donörden allojeneik kök hücre naklinin, 40 yaş altındaki ağır aplastik anemili hastalarda ilk tedavi seçeneği olduğunu destekler bulgular elde edilmiştir. Tam uyumlu kardeş donör, tanıdan nakile kadar geçen sürenin kısalığı, uygun hazırlama rejimi ve uygun kök hücre kaynağı seçimi, nakil başarısını ve sağkalımı arttırır görünmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]