[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 2, Sayfa(lar) 066-071
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Multi dedektör bilgisayarlı tomografi ile karotid arter plaklarında kontrastlanma miktarlarının saptanması
Halil İbrahim Özdemir1, Celal Çınar1, Halil Bozkaya1, Ayşe Güler2, İsmail Oran1
1Ege University, Faculty of Medicine, Department of Radiodiagnostics, Bornova, İzmir, Turkey
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Bornova, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Karotis plak, plak dansitesi, BT anjiografi

Amaç:<7b> Multi dedektör bilgisayarlı tomografi (MDBT) ile karotid arter plaklarının kontrastsız ve kontrastlı görüntüleri üzerindeki dansite artışının saptanması ve bu dansite artışının semptomatik hastalardaki miktarının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Aterosklerotik karotid arter hastalığı tanı ya da ön tanısıyla supraaortik damarların incelenmesine yönelik MDBT tetkiki yapılmış ve kalsifik plak içermeyen 72 hasta retrospektif olarak tespit edildi. Plak dansite ölçümleri, kontrastlı ve kontrastsız olmak üzere aynı aksiyel kesitlerde, geniş pencerede, 1-4 mm² büyüklüğündeki dairesel ROI kullanılarak yapıldı. Hastaların semptom ayrımında nörolojik muayene bulguları ve radyolojik görüntüleme bulguları kullanıldı. Ölçülen dansite değerleri hastaların özgeçmiş, klinik ve laboratuvar bulguları ile karşılaştırıldı. İstatistik hesaplamaları student-t testi ile yapıldı.

Bulgular: Tüm hastaların kontrastsız ve kontrastlı plak dansiteleri arasındaki fark anlamlı (p<0.001) bulundu, fakat semptomlu hastalarda aynı dansite farkı tespit edilmedi. Plak dansitesi ile lokalizasyon arasında anlamlı (p<0.003) bir ilişki saptandı. Ayrıca stenoz derecesi ile semptom arasındaki karşılaştırma (p<0.001) anlamlı idi. Plak dansitesi ile semptom, cinsiyet, stenoz tarafı, infarkt tipi, hiper lipidemi, hipertansiyon, diabet, koroner arter hastalığı varlığı ve sigara kullanımı arasında anlamlı ilişki bulunmadı.

Sonuç:<7b> MDBT ile karotid plaklarında kontrast madde tutuluşuna bağlı dansite artışı, semptomatik ve asemptomatik hasta grupları arasında anlamlı bulunmadı.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]