[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 3, Sayfa(lar) 115-123
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tiroid papiller karsinom folliküler varyantı: Gri-skala ve Doppler sonografik özellikleri
Tülay Öztürk1, Süha Süreyya Özbek1, Gülgün Demirpolat Kavukçu1, Yeşim Ertan2, Müge Tunçyürek2, Ali Veral2, Deniz Nart2, Recep Gökhan İçöz3, Mehmet Mahir Akyıldız3, Özer Makay3
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiology, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir, Turkey
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Surgery, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Tiroid karsinomu, papiller tiroid karsinomu karsinom, folliküler variant, Doppler

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kapsülsüz formları da dahil olmak üzere tiroid papiller karsinom folliküler varyantının (TPKFV) farklı formlarının sonografik özelliklerini sunmaktır. Başka bir amaç ise bu nadir tümörün önceki çalışmalarda incelenmemiş olan renkli Doppler ultrasonografi (RDUS) özelliklerini analiz etmektir.

Gereç ve Yöntem: TPKFV tanısı alan 22 tiroid nodülü çalışmaya dahil edildi (erkek/kadın: 17/5; ortalama yaş±SD: 42±16 yıl; yaş aralığı: 17-70). Nodüllerin sonografik ve Doppler özellikleri retrospektif olarak analiz edildi. İntranodüler kanlanma paterni sınıflandırıldı. Perinodüler ve/veya intranodüler kanlanma varlığı “araba tekerleği” görünümü olarak tanımlandı.

Bulgular: Nodüllerin boyutu 6-55 mm arasında değişmekteydi. Nodüllerin çoğu tamamen solid (%77.3), izoekoik (%59.1) veya hipoekoik (%31.8), oval şekilli (%72.7), iyi sınırlı (%68.2) ve periferik hipoekoik haloluydu (%68.2). Nodüllerin yüzde %31’i mikrolobüle sınırlı lobule şekilli veya belirsiz sınırlı düzensiz şekilliydi. Enkapsüle TPKFV formların iyi sınırlı ve periferik hipoekoik halolu olduğu görülürken infiltratif formların ise tam tersi özellikler gösterdiği saptandı. Nodüllerin %72.7’sinde kalsifikasyon saptanmadı. 14 nodülde (%66.7) perinodüler ve ağırlıklı olarak periferik intranodüler kanlanma paterni gözlenmiş olup bu patern infiltratif TPKFV formlardan farklı olarak enkapsüle TPKFV formların çoğunda görülen dominant kanlanma paternidir.

Sonuç: Ağırlıklı olarak solid iç yapıda olan, benign sonografik özellikler ve nodüler kanlanma paterni gösteren büyük boyutlu tiroid nodüllerinde TPKFV tanısı, her zaman düşünülmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]