[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-139
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Meningomyeloselli 50 yenidoğanın prospektif-gözlemsel değerlendirilmesi
Senem Alkan Özdemir1, Nail Özdemir2, Esra Arun Özer3
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Muğla, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Folik asit, meningomyelosel, nöral tüp defekti, yenidoğan

Amaç: Yenidoğan yoğun bakım ünitesine meningomyelosel tanısıyla yatırılan hastaların klinik sonuçları ile annenin sosyodemografik özelliklerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012 - Aralık 2014 tarihleri arasında meningomyelosel nedeni ile yatan tüm yenidoğanların perinatal bilgileri, annenin sosyodemografik özellikleri, prenatal tanısı, kesenin özellikleri, operasyon zamanı, hastanede yatış süresi, eşlik eden ek anomalileri, ventriküloperitoneal şant gerekliliği, şant enfeksiyonu, taburculuk sonrası poliklinik kontrolleri ile hastaneye yatış sıklığı ve yatış nedenleri prospektif-gözlemsel olarak kaydedildi. Denver Gelişimsel Tarama Testi-II ile postnatal 18. ayda psikomotor değerlendirme yapıldı ve çocuklar normal, sınırda gerilik ve ciddi gerilik şeklinde sınıflandı.

Bulgular: İki yılda yatırılan 50 hastanın ortalama doğum ağırlığı 3012±485 (1850-4000) g, gestasyon haftası 37.9±1.4 (35-42) hafta idi. Hiçbir anne prekonsepsiyonel dönemde folik asid kullanmamıştı. Gebelikte %90’ında kullanım yoktu. Keselerin 25’i torakolomber, 24’ü lumbosakral ve 1’i servikotorasik yerleşimliydi. Alt ekstremite muayenesinde 27 yenidoğan paraplejik, 11’i minimal ve 12’si ise tam hareketliydi. Ortalama operasyon günü 4.9±3 gündü. Hidrosefali 35, hidronefroz 33, Chiari tip 2 malformasyonu 24, pes ekinovarus 22, kifoz 16 yenidoğanda mevcuttu. Denver Gelişimsel Tarama Testi–II ile 14 bebekte normal, 31 bebekte sınırda ve 5 bebekte ise ciddi gerilik saptandı.

Sonuç: Gebelikte folik asid alınması, tüketilen gıdalardaki folik asid miktarının arttırılması ve kadınların eğitimi meningomyeloselin insidansının azaltılmasında önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]