[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 4, Sayfa(lar) 163-167
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Troklear aparat kalsifikasyonunun farklı tipleri: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ile değerlendirme
Erdoğan Bülbül1, Alper Yazıcı2, Bahar Yanık1, Gülen Demirpolat1
1Balıkesir University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Balıkesir, Turkey
2Balıkesir University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Balıkesir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kalsifikasyon, bilgisayarlı tomografi, troklear aparat, orbita

Troklear aparat kalsifikasyonu (TAK), çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) incelemelerinde rastlantısal bir bulgu olabilir. TAK özellikle travma hastalarında yanlışlıkla yabancı cisim olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada amacımız kraniyal ve paranasal sinüslere yönelik ÇKBT incelemelerinde TAK sıklığını ve tiplerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Ardışık 452 ÇKBT incelemesi retrospektif olarak değerlendirildi. Tekrar edilmiş incelemeler ve travma öyküsü bulunan hastaların görüntüleri değerlendirme dışı bırakıldı. BT incelemeleri 64-dedektörlü cihazla 0.5 mm kesit kalınlığında elde olundu. Reformat ve üç boyutlu hacim kazandırılmış görüntüler, kalsifikasyon varlığı ve tipinin belirlenmesi için kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya 441 inceleme dahil edildi. 31 (%7.5) olguda TAK saptandı. TAK 24 (%77.4) olguda tek taraflı, 7 (%22.6) olguda iki taraflıydı. Yaşlanma (p=0.681) ve cinsiyet (p=0.808) ile anlamlı korelasyon saptanmadı . “Nokta-benzeri” en sık görülen TAK tipiydi (n=12, % 31.6). Diğer tipler sırasıyla “ters-U” (n=11, %28.9), “çizgisel” (n=8, %21), “virgül” (n=6, %15.6) şekildeydi. En fazla “virgül” şekilli olmak üzere, TAK’ların 8’i (%21) orbita duvarına yapışık görülmekteydi.

Sonuç: Çalışmamızda bulunan TAK sıklığı literatür ile uyumluydu. “Nokta-benzeri”, “ters-U”, “çizgisel” ve “virgül” şeklinde olmak üzere TAK’ın dört farklı tipi saptandı. TAK genellikle orbita duvarından ayrık izlenmesine rağmen ara sıra duvara yapışık olduğu görüldü. “Çizgisel” tip TAK ve orbita duvarına yapışık olması ilk defa bu çalışmada tanımlanmıştır. TAK farklı görünüm şekillerinin bilinmesi, TAK’larının yabancı cisimden ayrılmasında yararlı olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]