[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 4, Sayfa(lar) 173-177
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gestasyonel diabetes mellitusta osteopontin seviyeleri artmaz
Ali Saklamaz1, Muhittin Akyıldız2, Esin Kasap3, Hakan Cengiz4
1İzmir Medical Park Hospital, Clinic of Endocrinology and Metabolism, İzmir, Turkey
2Salihli Private Hospital, Clinic of Biochemistry, Manisa, Turkey
3İzmir Private Hayat Hospital, Clinic of Gynecology and Obstetrics, İzmir, Turkey
4Dokuz Eylül University, Institute of Health Sciences, Department of Molecular Medicine, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Gestational diabetes mellitus, HOMA-IR, hs-CRP, osteopontin

Amaç: Osteopontin (OPN) son zamanlarda koroner arter hastalığının bir belirteci olarak düşünülmektedir. Bu çalışmada, insulin direncinin arttığı bir durum olan gestasyonel diabetes mellituslu (GDM) hastalarda,OPN seviyelerini ve bunun sensitif CRP (hs-CRP) seviyeleri ile korelasyonunu incelemek istedik.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 54 GDM ve 40 sağlıklı hamile alındı. 24. Gebelik haftasında kan lipid düzeyleri, oral glukoz yükleme testi, OPN, HOMA-IR, hs-CRP düzeyleri için kan tahlilleri yapıldı. Serum OPN düzeyleri ELISA, hs-CRP düzeyleri parçacık ilişkili turbidimetrik test ile ölçüldü.

Bulgular: Her iki grubun gestasyonel haftası, yaş, VKI benzerdi (p > 0.05). GDM grubunda açlık glukoz, OGTT te 1 ve 2. saat kan glukoz, HbA1c, açlık insulin, HOMA-IR değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek saptandı. Trigliserid seviyeleri dışında lipid profilerinde her iki grupta anlamlı fark saptanmadı. GDM grubunda kontrol grubuna göre trigliserid seviyeleri daha yüksek saptandı (p<0.05). GDM grubunda OPN seviyesi 3.6±2.2 ng/mL, kontrol grubunda 3.4±2.6 ng/mL saptandı (p>0.05). GDM ve kontrol gruplarında hs-CRP seviyeleri sırasıyla 0.94±0.8 mg/dL, 0.57±0.5 mg/dL saptandı (p<0.05). OPN ve hs-CRP seviyelerinde anlamlı korelasyon saptanmadı (r=0.080; p=0.442). Gestasyonel diyabette hastalar hızlı metabolik değişiklikler yaşadığı için metabolik değişiklikler OPN seviyesini etkilemeyebilir.

Sonuç: GDM’lu hastalarda OPN seviyelerinde anlamlı artış saptanmamıştır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]