[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 1, Sayfa(lar)
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çocukluk çağı primer hipertansiyonuna etki eden faktörlerin araştırılması
İlknur Girişgen, Ferah Sönmez
Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Nephrology, Aydın, Turkey
Anahtar Sözcükler: Primer hipertansiyon, endotelin, renin

Amaç: Primer hipertansiyon erişkin çağındaki kronik böbrek yetmezliği için başlıca risk faktörlerinden biridir. Esansiyel hipertansiyon sebepleri multifaktoriyeldir. Amacımız ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu yapılmış primer hipertansiyon saptanan çocuklarda etyolojik faktörleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya rutin sağlıklı çocuk kontrollerinde kan basınçları 90 persentilin üzerinde saptanan 56 çocuk ve kan basıncı 90 persentilin altında olan 27 sağlıklı çocuk alındı. Yirmi dört saatlik yaşam içi kan basıncı monitorizasyonu yapılarak gece gündüz kan basıncı ortalamaları, kan basıncı yükleri, dipper-non dipper özellikleri kaydedildi. Plazma renin aktivitesi, serum aldosteron, nitrik oksit, endotelin seviyeleri 24 saatlik idrarda sodyum ve potasyum atılımları karşılaştırıldı.

Bulgular: Laboratuvar değerlendirmelerinde hasta grupta kontrol gruba göre plazma renin aktivitesi yüksek, endotelin seviyesi düşük ve idrar sodyum atılımı yüksek saptandı.

Sonuç: Çocukluk çağı primer hipertansiyonu ve beyaz önlük hipertansiyonunda plazma renin düzeyinin ve idrar sodyum atılımının önemli rol oynadığı sonucuna varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]