[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-025
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Pediatrik ve erişkin keratokonus gruplarında ön segment parametrelerinin karşılaştırılması
İbrahim Toprak1, Cem Yıldırım2, Volkan Yaylalı2
1Servergazi State Hospital, Clinic of Ophthalmology, Denizli, Turkey
2Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Denizli, Turkey
Anahtar Sözcükler: Keratokonus, ön segment, pediatrik, scheimpflug, yaş

Amaç: Scheimpflug görüntüleme sistemi kullanarak, pediatrik ve erişkin keratokonus grupları arasındaki ön segment ölçümlerindeki farklılıkları belirlemek.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif özellikteki bu çalışmaya 133 keratokonuslu hasta ve 101 sağlıklı kontrol olgusu dâhil edildi. Olgular pediatrik ve erişkin olmak üzere gruplandı. Ön kamara derinliği (ÖKD), ön kamara hacmi (ÖKH), ön kamara açısı (ÖKA), pakimetri, kornea hacmi (KH) ve maksimum keratometri (Kmaks) değerleri arasındaki farklılıklar bakımından yaş alt grupları karşılaştırıldı.

Bulgular: Yüz otuz üç keratokonuslu hastanın (56 pediatrik ve 77 erişkin) ve 101 sağlıklı olgunun (41 pediatrik ve 60 erişkin) sağ gözleri incelendi. Her iki grupta, pediatrik olgular erişkin grup ile karşılaştırıldığında daha yüksek ÖKD ve ÖKV değerlerine sahipti (p<0.05). Diğer taraftan, keratokonuslu pediatrik ve erişkin olguların yaş-eşleştirmeli sağlıklı kontrol olgularına kıyasla daha yüksek ÖKD değerine sahip olduğu görüldü (p<0.05). Pediatrik grupta, evre 3 keratokonuslu olgular evre 2 keratokonuslu olgulara göre daha yüksek ÖKD değerine sahipti (p<0.05). Erişkin grupta ise evre 3 keratokonuslu hastaların evre 2 keratokonuslu hastalara göre daha düşük korneal ölçüm değerlerine sahip olduğu saptandı (p<0.05).-

Sonuç: Keratokonus ve kontrol gruplarında yaşla beraber ön kamara parametrelerinin değiştiği görülmektedir. Ancak, tüm yaş gruplarında keratokonuslu gözlerin yaş-eşleştirmeli sağlıklı kontrollere göre daha derin ön kamaraya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, pediatrik keratokonus olgularında ÖKD değerindeki artma ilerleme açısından işaret edici olabilir. Diğer taraftan, erişkin keratokonus olgularında hastalık ilerlemesi ile sadece korneal parametre değerlerinin azaldığı görüşündeyiz.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]