[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-035
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Geriatri poliklinik olgularında geriatrik sendromlar: 1048 olgunun analizi
Derya Kaya, Süleyman Emre Koçyiğit, Özge Dokuzlar, Pınar Soysal, Ahmet Turan Işık
Dokuz Eylül nı versı tesı Tıp Fakültesı Geriatri ilim Dalı aşlanan eyin ve Demans nitesi İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Geriatrik sendrom polifarmasi üriner inkontinans ağrı uyku bozuklukları düşme

Amaç: Bir Geriatri merkezinde düzenli takip edilen hastaların sosyodemografik değişkenlerini, klinik durumlarını ve geriatrik sendromları değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Geriatri polikliniğimizde Ocak 2013 ve Aralık 2015 yılları arasında düzenli takip edilen 1048 olgunun tıbbi kayıtları geriye dönük gözden geçirildi. Olguların yaş, cinsiyet, eğitim yılı, nörokognitif durum, duygu durum, günlük yaşam aktiviteleri, denge ve yürüme, nutrisyonel durumu da içeren Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme bilgileri, tanıları, kullanılan ilaç sayısı kaydedildi.

Bulgular: Olguların ortalama yaşı 77.4±6.8 olup %37.2’si erkek ve %62.8’i kadındı. %54.2’si evli ve %78.8’i en az 5 yıllık eğitime sahipti. 1048 olgunun %78.8’i non-demans olgularıydı ve %15.2’sinde Alzheimer hastalığı vardı. Olgularda polifarmasi (%59.8), üriner inkontinans (%44.1), ağrı (%41.8) ve uyku bozuklukları (%40.8) gibi geriatrik sendromlar bulunmaktaydı.

Sonuç: Yaşlı olgularda geriatrik sendromların değerlendirilmesi, hasta çıktılarının daha iyi olmasına neden olup, hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kişileştirilmiş tedavilere yardımcı olması bakımından önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]