[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-063
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ertapenem tedavisine bağlı gelişen deliryum ve tremor
Hatice Köse, Fatih Temoçin
Yozgat State Hospital, Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Yozgat, Turkey
Anahtar Sözcükler: ertapenem, deliryum, tremor, halusinasyon

Ertapeneme bağlı nörotoksik yan etkilerden nöbet sıklıkla bildirilmesine rağmen, halüsinasyon, dezoryantasyon, tremor gibi nöbet dışı yan etkiler nadiren bildirilmiştir. Bu yan etkiler ertapenem kullanılmasının devam etmesi durumunda hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabildiği gibi, kesilmesi durumunda tamamen gerilemektedir. Altmış yaşında kadın hasta akut böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize girmiş, kan ve idrar kültüründe genişletilmiş spekrumlu beta laktamaz pozitif Escherichia coli üremesi nedeniyle ertapenem başlanmıştır. Ertapenem tedavisinin altıncı gününde ellerinde tremor ve sekizinci gününde halusinasyon, dezoryantasyon, saldırganlık, konuşma ve yürüme bozukluğu başlamış, tedavi kesildikten sonra 72 saat içinde tüm bulgular gerilemiştir. Ertapeneme bağlı nöbet dışı nörotoksisiteye dikkat çekmek amacıyla bu olgu bildirilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]