[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 2, Sayfa(lar) 088-093
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Siyatik sinirin varyasyon anatomisi ve klinik yansımaları
Z. Aslı Aktan İkiz, Okan Bilge, Hülya Üçerler, Servet Çelik, Erengül Boduç
Ege University Faculty of Medicine, Department of Anatomy, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Siyatik sinir, piriformis sendromu, paralizi, kalça replasmanı, anatomik varyasyonlar

Amaç: Çalışmanın amacı musculus piriformis, siyatik sinir ve dallarının varyasyonlarını göstermek ve klinik önemini tartışmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı’nda formalin ile fikse edilmiş 26 erkek kadavraya ait 52 adet gluteal bölge ve alt ekstremite değerlendirildi. Siyatik sinir ve musculus piriformis arasındaki anatomik ilişki ile uylukta siyatik sinirin dallanma seviyesi kaydedildi.

Bulgular: Alt ekstremitelerin %84.62’sinde siyatik sinir pelvisten tek dal halinde, varyasyonsuz olarak çıktı. Siyatik sinirin dallanma varyasyonu %23.08 olarak tespit edildi. On iki adet olarak bulunan yüksekten ayrılmanın 8’i gluteal bölgede idi (%15.38). Dört alt ekstremitede (%7.69) nervus peroneus communis ve nervus tibialis derin gluteal bölgeye foramen ischiadicum majus yolu ile musculus piriformis’in altından ayrı ayrı girdi. Dört alt ekstremitede ise (%7.69) iki ayrı dal musculus piriformis’in üzerinden, içinden (ya da altından) geçti ve nervus tibialis musculus piriformis’in altından geçerken bu iki dal da nervus peroneus communis’i oluşturmak üzere daha sonra birleşti. On iki örneğin ikisinde, yüksekte ayrılma unilateral olarak uyluğun 1/3 üst bölümünde izlendi. Siyatik sinirin fossa poplitea’da dallarına ayrılması da iki alt ekstremitede görüldü (%3.85).

Sonuç: Siyatik sinirin musculus piriformis çevresindeki veya uyluktaki varyasyonları; piriformis sendromu, total kalça protezi sonrası ortaya çıkan paralizi, gluteal bölgeye uygulanan intramusküler enjeksiyonlar ve başarısız popliteal sinir bloğu yönü ile tartışıldı.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]