[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 2, Sayfa(lar) 094-099
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Prediyabeti olan obez çocukların kemik mineral dansitometreleri
Ala Üstyol, Mehmet Emre Atabek
Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kemik mineral dansitometresi, obezite, prediyabet

Amaç: Çalışmanın amacı prediyabetik obez çocuk ve ergenlerde kemik mineral dansitometresinin (KMD) metabolik faktörlerle ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 6-18 yaş arasında 131 adet çocuk ve ergen dahil edildi. Prediyabet kriteri açlık kan glikozunun ≥100-125 mg/dL aralığında olması yada glikoz yükleme testi 2. saat glikoz değerinin ≥140-199 mg/dL arasında olması olarak belirlendi. Bu ölçütlere göre tip 2 diyabet tanısı alan 5 hasta çalışma dışı tutulurken geri kalanlar prediyabet ve normal glikoz toleranslı (NGT) hastalar olmak üzere iki guruba ayrıldılar. KMD kalkaneustan kantitatif ultrason ölçüm cihazı ile yapıldı. Her iki grupta KMD ve metabolik parametreler karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplar arasında KMD açısından anlamlı bir fark yoktu. Prediyabet ölçütleri KMD‘yi etkilemiyor üstelik ağırlık, boy, yaş, cinsiyet ve ergenlik gibi KMD üzerine olası etkileri olabilecek parametrelere göre düzenleme sonrasında bu durum değişmiyordu. Lineer regresyon analizinde beden kitle indeksi (BKİ) ile KMD arasında pozitif ilişki bulundu. Bel çevresi ve diğer metabolik faktörler ile KMD arasında ise bir ilişki bulunamadı.

Sonuç: Prediyabetik aralıktaki glikoz değeri ile KMD arasında herhangi bir ilişki yoktur. Obez çocuklarda fazla BKİ ile KMD arasındaki pozitif korelasyonu açıklayacak bilinen metabolik parametreler dışında alternatif etkenler olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]