[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 2, Sayfa(lar) 100-106
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kozmetik yönüyle minimal invaziv paratiroidektomi: Minimal invaziv yaklaşım daha mı üstün?
Özer Makay1, Varlık Erol2, Gökhan İçöz1, Şafak Öztürk3, Övünç Akdemir4, Mahir Akyıldız1
1Ege University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İzmir, Turkey
2Başkent University, Zübeyde Hanım Practice and Research Center, Department of General Surgery, İzmir, Turkey
3Medical Park Hospital, Clinic of General Surgery, İzmir, Turkey
4Medical Park Hospital, Clinic of Plastic and Reconstructive Surgery, İstanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Paratiroidektomi, minimal invaziv cerrahi, kozmetik, skar

Amaç: Bu çalışmanın amacı minimal invaziv paratiroidektominin kozmeziz üzerine olumlu bir etkisinin olup olmadığının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu olgu kontrol çalışması, Ocak 2006-Aralık 2008 tarihleri arasında opera edilen 28 paratiroidektomili hastayı kapsamaktadır. Tüm hastalar operasyondan en az 8 ay sonra kontrole çağırıldı. Demografik verileri kaydedildi. Minimal invaziv paratiroidektomi ve konvansiyonel paratiroidektomi, operasyon sonrası cilt özellikleri açısından (Fitzpatrick’s sınıflaması kullanılarak belirlenen) bir plastik cerrah tarafından hasta sonuçları ve bağımsız gözlemci skar değerlendirme skalası, fotografik skar analizi vasıtasıyla karşılaştırıldı.

Bulgular: İki grup arasında demografik veriler ve Fitzpatrick’s sınıflaması açısından farklılık saptanmadı. Beklendiği gibi minimal invaziv grubun insizyon uzunluğunun daha kısa olduğu belirendi (2.6 ± 0.5 cm’ye 4.9±1.0 cm; p=0.02). Iki grup arasında objektif sonuçlar açısından anlamlı bir fark belirlenmedi. Fotografik skar analizi açısından iki grup arasında anlamlı bir fark belirlenmezken, bağımsız gözlemci skar değerlendirme skalası sonuçlarının minimal invaziv cerrahi grubunda daha iyi olduğu belirlendi (p=0.03).

Sonuç: Bağımsız bir gözlemci tarafından daha iyi sonuçlar olduğu belirtilse de, kozmetik sonuçlar bir plastik cerrah ve hasta tarafından değerlendirildiğinde minimal invaziv cerrahinin konvansiyonel cerrahiye göre bir üstünlüğünün olmadığı belirlendi.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]