[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 3, Sayfa(lar) 125-130
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Histeroskopik septoplasti sonrası gebelik sonuçları ve farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması: Retrospektif kohort çalışma
Deniz Şimşek1, Çağrı Güven2, Çağdaş Şahin3, Ali Akdemir3, Ahmet Mete Ergenoğlu3, Ahmet Özgür Yeniel3, Fatih Şendağ3
1Ahlat State Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, Bitlis, Turkey
2Denizli State Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, Denizli, Turkey
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Uterin septum, histeroskopik septoplasti, rezektoskop, histeroskopi, soğuk makas

Amaç: Uterin septum kadınların büyük bir kısmını, özellikle tekrarlayan düşüğü olan hastaları etkilemektedir. Histeroskopik septoplasti tedavi için yararlı ve minimal invaziv bir tekniktir. Histeroskopi sonrası gebelik oranları değişik çalışmalarda değişkenlik göstermektedir. Çalışmamızda histeroskopik septoplasti sonrası gebelik sonuçları ve farklı histeroskopik tekniklerin yararlı etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesinde 2007-2013 tarihleri arasında histeroskopik septoplasti gerçekleştirilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Hastaların gebelik sonuçları üniversite bilgi sistemi ve telefon görüşmeleri ile takip edildi. Canlı doğum oranları ve düşükler değerlendirilmeye alındı. Farklı cerrahi teknikler (rezektoskop, soğuk makas) canlı doğum oranları baz alınarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Yüz yirmi iki hasta çalışmaya dahil edildi. Doksan dört gebelik %77 oran ile gerçekleşti. Yetmiş dokuz canlı doğum ve 15 düşük saptandı. Altmış dört (%54) kadın en az bir canlı doğum gerçekleştirmişti. Histeroskopik septoplasti; 72 (%59) hastada rezektoskop, 50 (%41) hastada 5 mm histeroskop ve soğuk makas kullanılarak gerçekleştirildi. Rezektoskop ile işlem gören hastalardan 42’sinde (%58) ve soğuk makas ile gerçekleştirilen hastalardan 24’ünde (%48) canlı doğum gerçekleşti. Cerrahi tekniklere göre canlı doğum oranları karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Histeroskopik septoplasti; uterin septum tedavisinde güvenli, yararlı ve minimal invaziv bir yöntemdir. Rezektoskop ve soğuk makas kullanımına göre canlı doğum oranları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır. Uterin septuma sahip infertil hastalara histeroskopi seçeneği düşük komplikasyon oranları ve yüksek gebelik sonuçları ile önerilebilir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]