[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 3, Sayfa(lar) 163-166
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Diz osteoartritli hastalarda ortalama trombosit hacminin hastalık parametreleri ile ilişkisi
Neslihan Gökçen, İlke Coşkun Benlidayı, Sibel Başaran
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
Anahtar Sözcükler: C-reaktif protein, eritrosit sedimentasyon hızı, osteoartrit, ortalama trombosit hacmi

Amaç: Ortalama trombosit hacmi (mean platelet volume-MPV), platelet büyüklüğünü ve aktivitesi gösteren bir belirteçtir. MPV’nin, proinflamatuvar ve protrombik durumları yansıttığı bilinmektedir. Bazı çalışmalarda, MPV seviyelerinin, sinovitli hastalarda inflamasyon ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ile negatif ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda, çalışmamızda dizde osteoartrit (OA) bulunan hastalarda MPV düzeyinin, radyolojik evre, klinik durum ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisinin araştırılması planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2016-Mart 2016 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran ve diz OA tanısı ile takip edilen 160 hasta dahil edildi. Hastaların MPV, ESH ve C-reaktif protein (CRP) değerleri kaydedildi. Hastaların ağrı şiddetini ölçmek için vizüel anolog skala (VAS), fonksiyonel durumlarını değerlendirmek için Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC) formu kullanıldı. Anteroposterior diz radyografilerinde Kellgren-Lawrence (KL) yöntemine göre radyolojik evreleme yapıldı.

Bulgular: MPV değeri ile ESH, CRP, total WOMAC skoru ve vizüel anolog skala (VAS) arasında korelasyon saptanmazken, MPV ile platelet sayımı negatif korele idi (r=-0.374). MPV seviyeleri, KL gruplarına (KL 1-4) göre analiz edildiğinde, gruplar arasında fark gözlenmedi (p=0.090). Hastalar hafif (KL 1-2) ve orta-ileri evre (KL 3-4) OA olarak değerlendirildiğinde, gruplar arasında MPV seviyeleri açısından anlamlı fark saptanmadı (p=0.066).

Sonuç: Diz OA’lı hastalarda, MPV seviyesi; radyolojik evreden bağımsız olup, klinik durum, ESH ve CRP düzeyleri ile de ilişkili bulunmamıştır. MPV’nin osteoartrit aktivitesindeki olası rolünün değerlendirilebilmesi için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]