[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 4, Sayfa(lar) 191-194
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kontakt lens kullanımının oküler yüzey ve Meibomian bezleri üzerine etkileri
Özlem Barut Selver, Melis Palamar, Jale Menteş, Ayşe Yağcı
Ege University Faculty of Medicine, Department of Ophtalmology, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kontakt lens kullanımı, infrared görüntüleme, Meibomian bez, meibografi, optik koherens tomografi

Amaç: Yumuşak kontakt lens (KL) kullanımının oküler yüzey ve Meibomian bezleri üzerine etkisini araştırmak

Gereç ve Yöntem: Beş yılı aşkın süredir silikon hidrojel KL kullanım öyküsü bulunan 24 olgu (Grup 1) ve 26 sağlıklı gönüllünün (Grup 2) en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri, Schirmer 1 testi, gözyaşı kırılma zamanı, oküler yüzey boyanması (Oxford skalası), OSDI skoru ve Meibomian bez özelliklerini içeren kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Üst ve alt kapakların OCT meibografileri (Spectralis HRA+OCT; Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany) çekilerek bez kaybı açısından tek bir araştırmacı tarafından kör olarak değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama yaş Grup 1’de 30,00±6,22, Grup 2’de ise 28,70±4,95 idi (p=0,300). Erkek/kadın oranı Grup 1’de 4/20, Grup 2’de 9/17 idi. KL kullanım süresi 10,70±2,70 yıldı. Ortalama gözyaşı kırılma zamanı Grup 1’de 17,70±76,74, Grup 2’de 24,76±8,06 saniyeydi (p=0,002). Ortalama Schirmer 1 değeri Grup 1’de 29,04±7,67, Grup 2’de 25,50±8,48 mm idi (p=0,129). Oxford skalası puanı Grup 1’de 0,58±0,94, Grup 2’de 0,15±0,41 olup fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,040). OSDI skoru açısından gruplar arası istatistiksel anlamlı fark bulunmamaktaydı (Grup 1: 29,36±19,25, Grup 2: 23,63±21,99, p=0,334). Üst, alt kapak ve toplam Meibomian bez skoru ortalaması Grup 1’de sırasıyla 0,95 ±0,87, 0,66±0,73 ve 1,60±1,40, Grup 2’de sırasıyla 0,67±0,59, 0,67±0,70 ve 1,34±1,17 idi ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç: Uzun süreli KL kullanımının, oküler yüzeye birçok farklı etkisi mevcuttur. Meibomian bezler, oküler yüzeye önemli etkileri bulunan yapıladır. Meibobian bez skorlaması, Meibomian bez değerlendirmesi için etkili ve pratik bir yöntemdir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]