[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 4, Sayfa(lar) 195-200
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Açık ve laparoskopik insizyonel herni onarımının ağrı skorları ve hasta memnuniyeti açısından karşılaştırılması
İlker Murat Arer, Murat Kuş, Nezih Akkapulu, Hakan Yabanoğlu, Hüseyin Özgür Aytaç, Nurkan Törer
Başkent University Adana Research and Practice Center, Clinic of General Surgery, Adana, Turkey
Anahtar Sözcükler: İnsizyonel herni, ağrı, memnuniyet, laparoskopik fıtık onarımı, fıtık

Amaç: İnsizyonel herni karın cerrahisi sonrası görülen en sık komplikasyonlardandır. Son zamanlarda laparoskopik onarım gündeme gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, açık ve laparoskopik insizyonel herni onarımı yapılan hastalarda ağrı skorları ve memnuniyet oranlarını karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Yüz altmış dört hasta çalışmaya dahil edildi. Grup 1 (n=47) laparoskopik onarım ve Grup 2 (n=117) açık onarım yapılan hastalardan oluşmaktaydı. Hastalar, demografik özellikler, ameliyat bulguları, ameliyat sonrası komplikasyon ve nüks açısından incelendi. Grup 1’deki 32 (%68,08) ve Grup 2’deki 88 (%75,21) hastaya telefon anketi uygulandı. Ağrı skorları ve memnuniyet oranları karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların 51’i (%31,1) erkek, 113’ü (%68,9) kadındı. Ortalama yaş 55,35±11,73 idi. Ameliyat sonrası komplikasyon oranları Grup 1 için %2,1 ve Grup 2 için %23,9 olarak saptandı (p<0,05). Grup 1 ve 2 için nüks oranları sırasıyla %25,7 ve %20 olarak saptandı (p>0,05). Gruplar arasında ağrı skorları ve memnuniyet oranları açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).

Sonuç: Laparoskopik onarımın avantajları olmasına rağmen ağrı ve memnuniyet açısından açık onarıma üstünlüğü olmamaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]