[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 4, Sayfa(lar) 212-217
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda kronik böbrek yetmezliğinin risk faktörleri ve endoskopi sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi
Ömer Burcak Binicier1, Esma Uğuztemur2
1Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Gastroenterology, İzmir, Turkey
2Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Internal Diseases, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek yetmezliği, gastrointestinal kanama, mortalite

Amaç: Akut üst gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları sık karşılaşılan mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Üst GİS kanamalarında ek hastalık varlığı mortalite ile ilişkili bir risk faktörü olup kronik böbrek yetmezliği de (KBY) bunlardan biridir. Bu çalışmamızda, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde Ocak 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında yatırılarak tedavi altına alınan üst GİS kanaması geçiren KBY’li hastalar ile üst GİS kanaması geçiren renal yetmezliği olmayan hastalar demografik özellikler, ek hastalık varlığı, ilaç kullanımı, endoskopik sonuçlar, Forrest sınıflaması ve endoskopik girişim gereksinimi ve mortalite açısından karşılaştırmalı olarak incelendi.

Gereç ve Yöntem: Toplam 194 hasta retrospektif olarak değerlendirilmeye alındı. Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) 60 mL/dk/1,73 m2’nin altı olan kronik böbrek yetmezliği grubunda 90 hasta, GFR 60 mL/dk/1,73 m2’nin ve üzerinde olan kontrol grubunda ise 104 hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Çalışma sonucunda KBY grubunun daha yaşlı olduğu ve bu grupta hastaların %96’sında eşlik eden ek hastalık varlığı saptandı. İlaç kullanımı kontrol grubundan daha yüksekti ve en sık kullanılan ilaç olarak aspirin tespit edildi. Olguların % 70’inden fazlasına ilk gün endoskopi uygulandı.

Sonuç: KBY grubunda hastane mortalite oranı kontrol grubuna göre yüksekti (%5,66’ye %2,88; p=0,475) ve total mortalite oranlarımız literatüre göre daha düşük tespit edildi.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]