[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 4, Sayfa(lar) 232-237
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Santral venöz portların çıkarılma nedenleri: Ardışık 154 hastadan edinilen deneyim
Fatih Uzunkaya1, Ayşegül İdil Soylu1, Ümit Belet1, Özlem Terzi2, Hüseyin Akan1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Santral venöz port, girişimsel radyoloji, kanser, enfeksiyon

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tek merkezde santral venöz portların çıkarılma nedenlerinin sıklıklarını tespit etmek, port kaynaklı enfeksiyon ile ilişkili risk faktörlerini ve portların açık kaldığı süreyi etkileyen faktörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2005 - Mayıs 2017 tarihleri arasında port çıkarma işlemi yapılmış 154 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ve cinsiyetleri, klinik tanıları, portlarının çıkarılma nedenleri, mikrobiyolojik test sonuçları ve portlarının açık kaldığı süreler retrospektif olarak araştırıldı. Port kaynaklı enfeksiyon ile ilişkili risk faktörlerini karşılaştırmak için Ki-kare testi, portların açık kaldığı süreyi etkileyen faktörleri karşılaştırmak için ise Mann-Whitney U testi kullanıldı.

Bulgular: Hastaların %51,3’ü kadın, %48,7’si erkekti (yaş ortalaması 55,1±15). Portların en sık (%53,2) enfeksiyon gerekçesiyle çıkarıldığı tespit edildi. Cinsiyetin, yaşın, malignite tipinin ve sindirim kanalı kanserine sahip olmanın enfeksiyon sıklığını anlamlı derecede etkilemediği belirlendi. Enfeksiyon gelişen hastaların kültürlerinde en sık (%20,9) izole edilen patojenin Staphylococcus aureus olduğu görüldü. Cinsiyetin, yaşın, malignite tipinin ve sindirim kanalı kanserine sahip olmanın portların açık kaldığı süreyi anlamlı derecede etkilemediği, buna karşın enfeksiyonun bu süreyi önemli ölçüde kısalttığı tespit edildi.

Sonuç: Kanser hastalarının yarısından fazlasının portu enfeksiyon nedeniyle çıkarılmaktadır. Enfeksiyon, portların açık kaldığı süreyi önemli ölçüde kısaltmaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]