[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2019, Cilt 58, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-012
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ultrasonografi kılavuzluğunda 18 ve 20 gauge kesici iğneler ile yapılan perkütan karaciğer kitle biyopsisi sonuçlarının karşılaştırılması
Cenk Eraslan1, Ömer Faruk Kutsi Köseoğlu2, Nezih Meydan3, Nil Çulhacı4, Aylin Oral5
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiodiagnostics, İzmir, Turkey
2Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Radiodiagnostics, Aydın, Turkey
3Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Aydın, Turkey
4Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Aydın, Turkey
5Ege University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Ultrasonografi kılavuzluğunda biyopsi, karaciğer kitle biyopsisi, kesici iğne biyopsisi

Amaç: Çalışmamızda, ultrasonografi (US) kılavuzluğunda perkütan karaciğer kitle biyopsisinde kullanılan 18 Gauge (G) ve 20G kalınlıktaki kesici iğnelerin tanısal başarılarının ve etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya karaciğer kitlesi sebebiyle 18G (18G-Kİ) ve 20G kalınlıkta kesici iğnelerle (20G-Kİ) US kılavuzluğunda biyopsisi gerçekleştirilen 60 hasta dahil edildi. Biyopsi yapılan lezyonun histopatolojik değerlendirme sonuçları, takip, klinik ve görüntüleme bulgularıyla, tekrar biyopsi yapılan hastalarda biyopsi sonuçları incelenerek lezyonun kesin tanısı belirlendi. 18G-Kİ ve 20G-Kİ için duyarlılık, özgüllük, pozitif öngörü değeri, negatif öngörü değeri ve tanısal doğruluk oranları hesaplandı.

Bulgular: Değerlendirilen 60 karaciğer kitlesinin 54’ünün (%90) kesin tanısı malign iken altısının (%10) benign idi. 18G-Kİ’nin karaciğer kitle biyopsisi için duyarlılığı %90,7; özgüllüğü ve pozitif öngörü değeri %100,0; negatif öngörü değeri %75,0 ve tanısal doğruluk oranı %91,6 bulundu. 20G-Kİ’nin karaciğer kitle biyopsisi için duyarlılığı %87,0; özgüllüğü ve pozitif öngörü değeri %100,0; negatif öngörü değeri %66,7 ve tanısal doğruluk oranı %88,3 olarak hesaplandı. US kılavuzluğunda karaciğer kitlelerine yönelik yapılan kesici iğne biyopsisinde 18G-Kİ ve 20G-Kİ’nin kullanımıyla elde edilen sonuçlar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p=0,540).

Sonuç: Çalışmamızda karaciğer kitle lezyonlarının US kılavuzluğunda perkutan biyopsisinde; 18G-Kİ ve 20G-Kİ’nin benzer tanısal başarı ve etkinliğe sahip olduğu saptandı. İnce kalibrasyonu nedeniyle özellikle kanama bozukluğu varlığı gibi yüksek riskli hasta grubunda 20G-Kİ tercih edilebilir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]