[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2019, Cilt 58, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-020
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İnferior vena kava kollapsibilite indeksi (İVCCİ), pasif bacak kaldırma testi (PBKT), santral venöz basınç (CVP), laktat ve veno-arterial karbondioksit farkının (ΔpCO2) kritik yoğun bakım hastalarında korelasyonunun araştırılması
Murat Arslan1, Bedih Balkan1, Abdulkadir Yektaş2, Süleyman Sabaz1, Kübra Yıldırım1, Gülsüm Oya Hergünsel1
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Veno-arterial karbondioksit farkı, laktat, inferior vena kava kollapsibilite indeksi, pasif bacak kaldırma testi, santral venöz basınç, hipovolemi

Amaç: Yoğun bakım ünitesinde yatan kritik hastalarda, hipovoleminin değerlendirmesi için kullandığımız inferior vena kava kollapsibilite indeksi (İVCCİ), santral venöz basınç (CVP), pasif bacak kaldırma testi (PBKT), laktat ve veno-arterial karbondioksit farkı (ΔpCO2) parametrelerinin birbiriyle korelasyonu ve ΔpCO2’in bu amaçla kullanılabilirliğini saptamak.

Gereç ve Yöntem: Hastalar supin-nötr pozisyondayken CVP ölçüldü. CVP’nin <8 mmHg değeri hipovolemi lehine değerlendirildi. Yine aynı pozisyonda ultrasonografi cihazının ekokardiyografi (ECHO) probu ile inferior vena kava (İVC) görüntülemesi yapılıp İVC hesaplandı, İVC’nin >%45 değeri hipovolemi lehine değerlendirildi. Hastaya nabız basınç kontrollü PBKT uygulanıp sistolik tansiyonda >%12 artış pozitif olarak kabul edildi. Daha sonra hastalardan eş zamanlı santral venöz ve arteriel kan gazı çalışılarak ΔpCO2 ve arteriyel laktat düzeyine bakıldı.

Bulgular: Çalışmamızda İVCCİ ve CVP arasında orta derecede negatif korelasyon (p=0,02), İVC ile PBKT arasında orta derecede bir pozitif korelasyon (p<0,001) saptanırken, İVCCİ ile laktat düzeyi arasında zayıf pozitif korelasyon saptandı (p=0,032). ΔpCO2 ile diğer parametreler arasında herhangi bir korelasyon saptanmadı.

Sonuç: İVCCİ’nin, non-invaziv bir yöntem olması ve aynı zamanda CVP, PBKT ve laktatla istatistiksel olarak korele olması nedenleriyle intravasküler sıvı volümü değerlendirmesinde kullanılabileceğini düşünmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]