[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2019, Cilt 58, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-026
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası grelin, leptin ve insülin düzeylerindeki değişiklikler
Varlık Erol1, Cengiz Aydın2 Levent Uğurlu2 Emre Turgut2, Hülya Yalçın3, Fatma Demet İnce3
sup>Başkent University İzmir Research and Practice Center, Clinic of General Surgery, İzmir, Turkey
2Tepecik Training and Research Center, Clinic of General Surgery, İzmir, Turkey
3Tepecik Training and Research Center, Clinic of Biochemistry, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Morbid obezite, sleeve gastrektomi, hormonal değişiklikler

Amaç: Bu çalışmada, morbid obezite tanılı hastalarda tedavi amacıyla uygulanan LSG’nin kilo kaybı ve yandaş hastalıkların tedavisinin yanı sıra metabolik ve hormonal mekanizmalar üzerindeki etkinliğinin, operasyon öncesi ve operasyon sonrası dönemdeki hormon düzeyleri karşılaştırılarak irdelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Mayıs 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında, LSG uygulanan 38 hasta çalışmaya dahil edildi. Prospektif olan bu çalışmada hastaların demografik verileri, yandaş hastalıkları, takipte kilo kaybı, morbidite ve mortalite oranları, operasyon öncesi ve sonrası insülin düzeyleri ile operasyon öncesi ve operasyon sonrası sekizinci haftadaki leptin ve grelin hormonlarının düzeyleri irdelenerek karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 38 hastadan 32’si (%84,2) kadın, altısı (%15,8) ise erkekti. Operasyon öncesi alınan kandaki leptin düzeylerinin ortalaması 11,16 ng/mL iken, operasyon sonrası sekizinci haftadaki hormon seviyesi 4,39 ng/mL olarak belirlendi. Grelin düzeylerine bakıldığında ise; operasyon öncesi ortalama 25,72 pg/mL iken, operasyon sonrası sekizinci haftadaki hormon seviyesi 14,16 pg/mL olarak belirlendi. Operasyon öncesi ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 44,3, operasyon sonrası sekizinci haftada ise 36,6 olarak belirlendi. Hiçbir hastada mortalite gözlenmedi.

Sonuç: LSG, günümüzde mükemmel kilo kaybı sağlaması ve kabul edilebilir oranlarda düşük komplikasyon riskleri nedeniyle morbid obezite tedavisinde tek başına uygulanan bir cerrahi teknik haline gelmiştir. Çalışmamızın sonuçlarına baktığımız zaman; bu ameliyat tekniğinin sadece restriktif değil, aynı zamanda metabolik değişikliklere neden olarak da kilo kaybındaki devamlılığı sağladığı kanaatindeyiz.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]