[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2019, Cilt 58, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-051
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Alt ekstremite amputasyonu olan hastaların klinik ve demografik karakteristikleri
Meryem Doğan Aslan1, Canan Çulha1, İnci Yanıkoğlu2, Fevziye Ünsal Malas1, Şenay Güntepe1, Neşe Özgirgin1
1Ankara Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Clinic of Physical Therapy and Rehabilitation, Ankara, Turkey
2General Directorate of Social Security Institution, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Alt ekstremite amputasyonu, demografik karakteristikler, protez

Amaç: Alt ekstremitenin kaybı bireylerin ayakta durma, transfer yeteneklerini ve ambulasyonunu etkiler. Bu çalışmanın amacı, alt ekstremite amputasyonu olan ve hastanemize başvuran hastaların klinik ve demografik karakteristiklerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız retrospektif bir kohort çalışmasıdır. Çalışmaya Ocak 2012-Mayıs 2013 arasında hastanemize başvuran ve alt ekstremite amputasyonu olan hastalar dahil edildi. Hastaların dosyaları gözden geçirildi, demografik ve klinik karakteristikleri kaydedildi. Tanımlayıcı değişkenler ortalama ve standart sapma (min-max), kategorik değişkenler n (%) olarak verildi. Veriler SPSS 15.0 kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Toplam 836 alt ekstremite amputasyonu olan hastaya ait ortalama yaş 36,12±11,69 (9-78) idi. Hastaların 770’i (%92.3) ünilateral, 59’u (%7,1) bilateral ampute idi. Amputasyon seviyesine göre hastaların 456’sı (%54,5) unilateral diz üstü, 236’sı (%28,3) unilateral diz altı amputasyonu idi. Etiyoloji; 373 (%44,6) hastada trafik kazası, 103 (%12,5) hastada iş kazası idi. Hastaların çoğunluğu 456 (%54,5) mikroişlemci kontrollü dizüstü protezi ile, takiben 224’ü (%26.7) aktif vakum sistemli dizaltı protezi ile ambule idi.

Sonuç: Çalışmamızda amputasyonla başvuran hastalar arasında en yaygın sebebi travma olarak saptamamıza rağmen, bu amputelerin ülkemizdeki genel profilini yansıtmadığını düşünüyoruz. Ancak çalışmamız ampute hastaların demografik ve klinik özelliklerini belirlemek açısından yol gösterici olmuştur. Bu veriler ampute hastaların toplumsal rehabilitasyonu ve yeni protezlerin geliştirilmesi açısından önem arzetmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]