[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2003, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-080
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
SKAPULA'NIN MORFOMETRİK ÖLÇÜMLERİ
Figen ALPYÖRÜK TAŞER, Hulki BAŞALOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, AYDIN
Anahtar sözcükler: skapula, morfometri, cinsiyet farklılıkları
Özet
Skapula, kendine özgü düzensiz bir şekil göstermesi nedeniyle karmaşık bir anatomik yapıya sahiptir. Skapula'ya veya omuza ait rahatsızlıkların cerrahi tedavisi ve ayrıca artroskopik girişimler gibi cerrahi girişimler için skapula'nın anatomisinin ayrıntılı olarak bilinmesi gerekir. Ayrıca skapuia'da ırksal veya cinse bağlı morfometrik farklılıkların bulunup bulunmadığının bilinmesi başta adli tıp olmak üzere antropoloji ve bazı klinik alanlarda yararlı olabilir. Bununla birlikte konunun önemine rağmen skapula'nın kantitatif anatomisiyle ilgili az sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı skapula'nın ölçümlerini ayrıntılı olarak sunmaktır. Toplam 52 adet (39 kadın ve 13 erkek) skapula üzerinde; genel ölçümler, spina skapula, acromion, cavitas glenoidalis ve processus coracoideus'a ait ölçümler olmak üzere beş grup ölçüm gerçekleştirilmiştir. Toplam 23 ölçümün 9'unda cinsler arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur. Skapula'nın maksimum uzunluğu ortalama 141,5±14,2 mm; kadınlarda138,0±12,8mm ve erkeklerde ise 149,9±14,3 mm olarak saptanmıştır. Omuz ağrılarının etiyolojisi araştırılırken değerlendirilen önemli bir alan olan korakoakromial aralık kadınlarda 30,8±4,5 mm, erkeklerde 35,5±3,7 mm olarak ölçülmüştür. Cinsiyet ayrımında skapula'nın en çok kullanılan kısmı olan cavitas glenoidalis ölçümleri çalışmamızda değerlendirildiğinde antero-posterior çap kadınlarda 25,0±2,7 mm, erkeklerde 26,6±2,1 mm ve supero-inferior çap kadınlarda 34,1 ±2,9 mm, erkeklerde 37,1 ±3,4 mm olarak bulunmuştur. Ayrıca çalışmamızdaki ölçümler başka ırklar üzerinde yapılmış çalışmalarla karşılaştırıldığında ırksal farklılıkların bulunduğu da dikkat çekmektedir. Bu nedenle adli tıp ve antropoloji gibi alanlarda kemiklere bakılarak cins ve ırkın saptanmasında skapula'nın da yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Ayrıca ölçüm sonuçlarının cerrahi uygulamalarda değerlendirilebileceği kanısındayız.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]