[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2003, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-083
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
KISA SÜRELİ +4 ºC DE SAKLANAN PERİFERİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRELERİN ETKİNLİĞİ
Ayhan DÖNMEZ, Seçkin ÇAĞIRGAN, Filiz VURAL, Mustafa PEHLİVAN, Murat TOMBULOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
Anahtar sözcükler: periferik hematopoetik kök hücre, +4 ºC, otolog transplantasyon
Özet
Otolog periferik kök hücre transplantasyonu (OPKHT) değişik hematolojik neoplastik hastalıklarda sık olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kemik iliği veya periferik kandan toplanan kök hücreler, nispeten toksik ve ürün volümünü arttıran ilave işlemleri takiben ya programlı bir şekilde dondurulduktan sonra sıvı azot içinde -180 ºC de yada doğrudan mekanik dondurucuda -80 ºC de saklanmaktadır. Bu işlemler zaman alıcı ve masraflı olup deneyimli eleman gerektirir. Bu çalışmada 8 hastada 1-3 lökaferez ile toplanan periferik kök hücreler ilave bir işlem yapılmaksızın buzdolabında +4 ºC de saklanmıştır. Hastalara uygulanan yüksek doz kemoterapiden 24 - 48 saat sonra ürünler reinfüze edilmiştir. Tüm olgularda nötrofil engrafmanı medyan 15. (11-43) günde olmuş, progresif hastalık ile kaybedilen bir olgu dışındakilerde trombosit engrafmanı da medyan 25. (12-49) günde meydana gelmiştir. Kök hücrelerin +4 ºC de kısa süreli saklanması; ürüne ek bir işlem gerektirmemesi, dondurma için gerekli olan alt yapıya ihtiyaç göstermemesi ve ek bir maliyet getirmemesi nedeniyle tüm merkezlerde kolaylıkla uygulanabilir. Sonuçlar kısa süreli hazırlık rejimi gerektiren OKPKHT uygulamalarında kök hücrelerin +4 derecede saklanmasının güvenli ve etkili olduğunu göstermektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]