[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2003, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-096
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
FARKLI HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNİN SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EKOKARDİOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Gündüz DEMİR1, ÖzerÖZTEKİN1, Sanem ÇİMEN1, Atila KESKİN2, Ferit SOYLU1
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, İZMİR
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi, İZMİR
Anahtar sözcükler: sistolik fonksiyon, hormon replasman tedavisi, ekokardiografi
Özet
Bu çalışmada; İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne başvuran doğal menapoz hastalarına uygulanan farklı hormon replasman tedavisi yöntemlerinden Tibolon ve KEE + MPA(Konjuge Equine Estrogen+Medroksiprogesteron Asetat)'nın sol ventrikül sistolik fonksiyonları üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Hastalara HRT (Hormon replasman tedavisi) başlamadan önce EKO (Ekokardiografi) ile sistolik fonksiyonu değerlendirmek için EF (Ejeksiyon fraksiyonu)'nu kullanıldı. Başlangıç verileri 3 ay sonra EKO bulguları ile karşılaştırıldı.

KEE (Konjuge Eçuine Estrogen) verilmeden önce EF değerleri ile KEE verildikten sonra EF değerleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). Sadece Tibolon uygulanan grupta EF'ununda istatistiksel olarak anlamlı artış izlendi(p<0.05).

Çalışmamızda konuyla ilgili farklı HRT tedavileri sonucunda sistolik fonksiyonlarla ilgili EKO parametrelerinde hafif bir iyileşme olduğu saptanmıştır. Sol ventrikül doluşunun artması, HRT'nin kalp üzerindeki olumlu etkilerinin en önemli mekanizmasıdır. Çalışmamızda 3 ay sonunda gözlenen bu hafif iyileşme çok belirgin klinik iyileşmeye yol açmayabilir. Ancak tedavinin uzun süreli uygulanması durumunda önemli bir boyuta ulaşacağını düşünmekteyiz. Ancak bu konuyla ilgili daha fazla randomize çalışmaya gereksinim vardır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]