[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2005, Cilt 44, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-110
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
SAFRA KESESİ KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ: KÖTÜ PROGNOZ
Mehmet YILDIRIM, Nazif ERKAN, A. Kemal KAYAPINAR
SSK İzmir Eğitim Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, Bozyaka İzmir
Anahtar sözcükler: safra kesesi, kanser
Özet
Amaç: Safra kesesi kanserleri(SKK), nadir görülen, tanısı güç, kötü prognozlu tümörlerdir. Cerrahi tedavisinde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu nedenle kliniğimizin SKK deneyimi retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Hastalar-Yöntem: SSK İzmir Eğitim Hastanesi II. Genel Cerrahi Kliniğinde Ocak 1998-Eylül 2003 tarihleri arasında tedavi edilen SKK olguları, demografik özellikleri, semptomları, tanı yöntemleri, cerrahi tedavileri, morbidite, mortalite ve izlem sonuçları açısından değerlendirildi.

Bulgular: Kliniğimizde anılan tarihlerde yapılan 1450 kolesistektomi içinde 9(%0.6) olguda SKK bulundu. Tüm olgular kadın olup, yaş ortalaması 65(55-75) idi. En sık semptom karın ağrısı (%100) ve sarılık (%66) olup, tüm olgulara tanı amaçlı abdominal ultrasonografi yapıldı. 4 (%44) olguda ameliyat öncesi tetkiklerde kolelithiazis tanısına ilaveten, safra kesesinde tümöral kitle bulundu . Bu olguların BT tetkiklerinde iki olguda tümörün karaciğere invaze olduğu saptandı. Beş olgunun tanısı ameliyat piyesinin patolojik incelenmesiyle konuldu. Tüm olgulara laparotomi yapıldı. Ameliyat öncesi SKK tanılı olguların klinik evresi; II (1), III (2), IV (1) idi. Evre II ve III' de birer olguya kolesistektomi, diğer olguya genişletilmiş kolesistektomi yapıldı. Ameliyat sonrası SKK tanısı alan 5 olguda evre; II(1) ve IV(4) idi. Evre II olguya kolesistektomi, evre IV olgulardan ikisine parsiyel kolesistektomi, birine karaciğer 4 ve 5 segmentektomi + pankreatikoduodenektomi yapılırken, bir olguya sadece biyopsi yapılabildi. Patolojik değerlendirmede tüm olgularda siyah pigmentli taş varlığı yanında, 8 olguda adenokarsinom, 1 olguda da indiferansiye karsinom saptandı. Cerrahi mortalite %11 idi. İzlemde 5 olgu 2-6 (ortalama 4) ayda kaybedildi. 3 olgu 4-22 (ort 9) aydır sağ olarak izlenmektedir.

Sonuç: SKK, tanısı çoğunlukla ameliyat sonrası konulan, cerrahi tedaviye rağmen kötü prognozlu komplike bir hastalıktır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]