[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 129-133
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
İzmir ilinde hava kirliliğinin yıllar itibariyle karşılaştırılması
1Doğan F, 2Kitapçıoğlu G
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı İZMİR
2Ege Üniversitesi Biyoistatisitk ve Bilişim Anabilim Dalı İZMİR
Anahtar sözcükler: Çevre sağlığı, hava kirliliği, SO2, partikül madde
Özet
Giriş: Havanın doğal bileşimini değiştirip, kirli hava özelliği kazandıran kirleticilerden kükürt dioksit (SO2) ve partikül madde (Toplam Asılı Partikül) ölçülmesi, kirlilik düzeyine karar verebilmede Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeterli bulunmuş ve bütün dünya ülkelerine önerilmiştir.

Çalışmanın amacı İzmir ilinde 1989 – 2004 yılları arası kış dönemi hava kirliliğini değerlendirmek ve hava kirliliği ölçümü ile ilgili olarak yapılan değişiklikler ile hava kirliliği değerleri arasındaki ilişkileri saptamaktır.

Gereç ve Yöntem : Bu çalışmada İzmir ilinin 1989 – 2004 yılları arası hava kirliliği ortalama değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Kış Sezonu Hava Kirliliği İstatistiklerinden elde edilmiştir. Verilerin analizinde tek değişkenli zaman serisi analizi, eğilim eğrisinin anlamlılığı testi (b/Sb), eğimler arası kırılmanın anlamlılığı testi; formülü ile uygulanmıştır. p<0,05 anlamlı olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmada, 1989 – 1996 arası dönemin SO2 ve partikül madde (TAP) bulguları dönemin DSÖ sınır değerlerinden yüksek iken 1996- 2004 arası dönemde sınır değerlerin altında bulunmuştur. Zaman serisi analizi ile hava kirliliği göstergeleri SO2 ve partikül madde (TAP) ölçümlerinde gözlenen düşüşlerin istatistiksel anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05).

Sonuç: İzmir ili'nin 1996 – 2004 yılları kış aylarına ait kirlilik düzeyindeki azalmaların sebebi incelendiğinde, yalnızca kirlilik azaltıcı önlemlere dayalı olmadığı anlaşılmaktadır. 1996'dan sonraki dönemde İzmir' deki kirlilik ölçüm istasyonlarında yer değişikliği yapılarak, istasyonlar şehrin en az kirli alanları olan ağaçlık, fidanlık, park gibi temiz hava ortamlarına yerleştirilmiştir. Bu da ölçümlerde etkili olabilecek bir faktördür.

İzmir İli Hava Kirliliği Yönetiminde reorganizasyona ve bilimsel bir yapılanmaya gidilmesi önerilmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]