[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-144
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Postmenopozal kadınlarda Tibolon'un tolerebilitesi, vajinal kanama oranı ve meme semptomları
Kazandı M, Akman L
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar sözcükler: Tibolon, postmenopoz, vajinal kanama, meme hassasiyeti
Özet
Giriş : Menopozal dönemde estradiol seviyesinde azalma sıklıkla vazomotor semptomlar, uyku bozuklukları, duygu durumunda değişiklikler ve ürogenital atrofi şikayetleri ile beraberdir. Bu dönemdeki şikayetlerin önlenmesinde hormon tedavisi yaygın olarak kullanılmaktadır. Tibolon, postmenopozal kadınlarda endometrium ve memeyi uyarı yapmaksızın kemik, vagina, klimakterik şikayetler, duygu-durum ve seksüel iyilik haline olumlu etkisi olan doku spesifik bir bileşiktir. Çalışmamızda, klimakterik şikayetleri nedeniyle tibolon kullanan hastaların ilaca uyumunu, vajinal kanama oranı ve meme semptomlarını araştırdık.

Gereç ve Yöntem : Tedavi rejimi olarak kadınlara sürekli 2.5 mg/gün tibolon başlananlarda, tedavinin 1. ayında ( 1. siklus), 3. ayında (2.ve 3. siklus), ve 6. ayında (5. ve 6. siklus) 3 periyodda değerlendirildi. Toplam 88 postmenopozal (50 doğal menopoz-38 cerrahi menopoz) kadında meme semptomları ve 50 doğal menopozdaki kadında vajinal kanama oranları belirlendi.

Bulgular : Kadınların toplam %20'sinde(10/50) vajinal kanama/lekelenme şikayeti oldu. %13 (12/88) kadında memede hassasiyet saptandı. Üç periyod için ortalama VAS skorları sırasıyla; 2.5, 2.3 ve 2.5 olarak bulunmuştur.

Sonuç : Sonuçlarımız, tibolon ile tedavide yüksek uyum ve düşük vajinal kanama ve meme semptomlarını göstermekte idi.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]