[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2001, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-026
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARININ PSİKOSOSYAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Serpil ERERMİŞ1, Nagehan BÜKÜŞOĞLU1, Sarenur TÜTÜNCÜOĞLU2, Figen OKSEL2
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar sözcükler: çocuk, baş ağrısı psikososyal faktörler
Özet
Çocuklarda baş ağrısı sık görülen bir yakınma olup en sık görülen baş ağrıları migren ve gerilim baş ağrılarıdır. Gerilim baş ağrılarında daha belirgin olmak üzere iki tip baş ağrısında da klinik tabloya eşlik eden psikososyaf fakförlerin varlığı bilinmektedir. Çocukluk çağı baş ağrılarında etkili olabilecek psikososyal faktörlerin ve olası psikopatolojinin araştırılması amacıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı'na Ocak 2000-Ocak 2001 tarihleri arasında baş ağrısı nedeniyle başvuran, migren ve gerilim baş ağrısı tanısı alan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 38 çocuk ve ergen incelenmiştir. Tüm olguların sosyodemografik özellikleri okul ve ailede durumları sorgulanmıştır. DSM-IV tanı ölçütlerine göre psikiyatrik bozukluk açısından olgular değerlendirilmiştir. Başvuran 38 olgu IHS kriterlerine göre değerlendirilmış ve 17 olguya migren (%44.7). 21 olguya (%55 3) gerilim baş ağrısı tanısı konmuştur Hastalar 8-19 yaşlar arasında olup. yaş ortalaması 13 55±3.07 bulunmuştur Hastaların 23'ü (%60 5) kız 15'ı (%39 5) erkektir Baş ağrısı hasta grubunun büyük bir çoğunluğunu ergen yaş grubunun oluşturduğu ve migrenle gerilim baş ağrısı grubunda yaş dağılımı açısından bir fark olmadığı ancak gerilim baş ağrısının kızlarda erkeklerden istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha fazla görüldüğü belirlenmiştir Hastaların büyük çoğunluğunda (%44 7) psikiyatrik bozukluk saptanmadığı, en sık (%25 9) anksiyete bozukluğuna rastlandığı dikkati çekmiştir. Migren tanısı alan hastaların büyük çoğunluğunda (%82.4) psikiyatrik bozukluğa rastlanmazken gerilim baş ağrısı tanısı alan hastaların %38.1'inde anksiyete bozukluklarına %33 3'ünde duygudurum bozukluklarına rastlanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]