[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2019, Cilt 58, Sayı 1, Sayfa(lar) 090-091
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İzole hiperbilirubinemi ile başvuran akut apandisit olgusu
Hasan Sultanoğlu1, Ayça Özel2, Seda Özkan2, Tuba Erdem Sultanoğlu3
1Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
3Şehitkamil Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Gaziantep, Türkiye
Anahtar sözcükler: Hiperbilirübinemi, karın ağrısı, perfore apandisit
Özet
Akut apandisit hastalarında, sarılık ve yaygın karın ağrısı nadir görülen bulgulardır. Çoğunlukla geç dönemde başvuran komplike ve perfore/gangrenöz apandisit ile ilişkilendirilir. Sarılığa neden olan hiperbilirübineminin yaygın nedenleri; genetik hastalıklar, enfeksiyonlar, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, toksinler ve kalp yetmezliğidir. Karaciğer enzim seviyesinin normal olduğu hiperbilirubinemi ise sepsis, sistemik enfeksiyon, metabolik hastalıklar ve gebelikte görülebilir. Bilirübin düzeyi acil serviste ulaşımı ve değerlendirilmesi kolay bir laboratuvar parametresidir. Acil servise akut sarılık ile başvuran hastalarda izole hiperbilirubinemi tespit edildiğinde akut apandisit ön tanısı da akılda tutulmalıdır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Akut apandisit en sık rastlanan cerrahi akut karın tablosu olup tanı esas olarak anamnez ve fizik muayene bulgularıyla konulur. Akut apandisit hastalarında, sarılık ve yaygın karın ağrısı nadir görülen bulgulardır; çoğunlukla geç dönemde başvuran komplike ve perfore/gangrenöz apandisit ile ilişkilendirilir. Genetik hastalıklar, enfeksiyon, karaciğer ve safra yolu hastalıkları, toksinler, kalp yetmezliği sarılık kliniğine neden olabilir. Normal karaciğer enzim seviyelerinde görülen sarılık, primer hepatik hastalıktan çok sepsis, sistemik enfeksiyon, metabolizmanın doğuştan kusurları, hamilelik gibi nedenlerden kaynaklanabilir 1. Bu durum, portal venöz sistem ile karaciğere gelen aşırı bakteri ve toksin yükü sonucu, Kuppfer hücre fonksiyonunun artışı ile beraber hepatosit hasarı ve ayrıca IL-6, TNF gibi akut faz reaktanlarının artışı sonucu karaciğer bilirübin yıkım fonksiyonlarının baskılanması ile beraber serum bilirübinlerinin artışına bağlanmaktadır 2,3-7. Bu olgu sunumunda karın ağrısı ve hiperbilirubinemisi olan hastalarda perfore/gangrenöz apandisitin akılda tutulması gerektiğini, anamnez ve fizik muayenenin önemini vurgulamak istedik.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  On dokuz yaşında erkek hasta 3 gün önce başlayan karın ağrısı, ishal ve sarılık şikayetleri ile acil servise başvurdu. Hastanın anamnezinden 3 gün önce periumblikal bölgede başlayan karın ağrısının olduğu ve eşlik eden ishal şikayeti ile dış merkezde gastroenterit tanısı konularak tedavi edildiği öğrenildi. Karın ağrısının devam etmesi ve sarılık şikayetinin gelişmesi üzerine hasta dördüncü günde merkezimize başvurdu. Öz ve soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde tüm ciltte ve sklerada ikterik görünüm, batında yaygın hassasiyet, periton irritasyon bulgusu mevcuttu. Vital bulguları normaldi. Laboratuvar değerlendirmesinde beyaz kan hücresi: 15600/mm3, total bilirübin: 6,61 mg/dL, direkt bilirübin: 0,55 mg/dL, AST: 21 U/L, ALT: 7 U/L, K: 5,56 mEq/L, Na: 133 mEq/L idi. Ultrasonografide (USG) sağ alt kadranda 8 mm çapında sonlanımı değerlen-dirilemeyen enflame appendiks ve komşuluğunda en derin yerin yerinde 3 cm serbest sıvı ile uyumlu görünüm izlendi. Hepatobiliyer USG'de patoloji saptanmadı. Hasta mevcut klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulguları ile apandisit olarak değerlendirildi, genel cerrahi bölümüne konsülte edildi. Apandektomi uygulanan hasta perfore akut apandisit tanısını aldı. Postoperatif takibinde komplikasyon gelişmeyen hasta taburcu edildi.

  Hastadan tıbbi verilerinin yayınlanabileceğine ilişkin yazılı onam belgesi alındı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  İzole hiperbilirübineminin sepsis ile ilişkisi literatürde net bir şekilde ortaya konmuştur 8. Son dönemlerde izole hiperbilirübinemi ve akut ya da perfore/gangrenöz apandisit ilişkisi üzerine çalışmalar yapılmıştır 2-7. Bilirübin seviyelerini komplike akut apandisit belirteci olarak değerlendiren çalışmalar da mevcuttur 3,6. Ayrıca, bilirübin düzeyi acil serviste ulaşımı ve değerlendirilmesi kolay bir laboratuvar parametresidir. Acil servise akut sarılık ile başvuran hastalarda, izole hiperbilirübinemi saptanırsa anamnez ve fizik muayene derinleştirilmeli; akut batın, sepsis, masif hemoliz gibi gerçek tıbbi acil durumlar gözden kaçırılmamalıdır. Karın ağrısı ve sarılık şikayeti ile acil servise başvuran hastalarda perfore apandisit de akılda tutulması gereken tanılardan biridir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) O’Mara SR, Gebreyes K. Hepatic disorders. In: Tintinalli JE, Stapczynski JS, Ma OJ, Yealy DM, Meckler GD, Cline DM (eds). A Comprehensive Study Guide: Tintinalli’s Emergency Medicine. 8th ed. Mc Graw Hill; 2016:525.

  2) Eren T, Tombak E, Ozemir IA, et al. Hyperbilirubinemia as a predictive factor in acute appendicitis. Eur J Trauma Emerg Surg 2015;00068(15):562-4.

  3) Chaudhary P, Kumar A, Saxena N, Biswal UC. Hyperbilirubinemia as a predictor of gangrenous/perforated appendicitis: A prospective study. Ann Gastroenterol 2013;26(4):325-31.

  4) Sevinç MM, Kınacı E, Çakar E, et al. Diagnostic value of basic laboratory parameters for simple and perforated acute appendicitis: An analysis of 3392 cases. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi 2016;22(2):155-62.

  5) Estrada JJ, Petrosyan M, Barnhart J, et al. Hyperbilirubinemia in appendicitis: A New predictor of perforation. J Gastrointest Surg 2007;11(6):714-8.

  6) Giordano S, Paakkönen M, Salminen P, Grönroos JM. Elevated serum bilirubin in assessing the likelihood of perforation in acute appendicitis: A diagnostic meta-analysis. Int J Surg 2013;11(9):795-800.

  7) Khan S Kathmandu. Elevated serum bilirubin in acute appendicitis: A new diagnostic tool. Kathmandu Univ Med J 2008;6(2):161-5.

  8) Diagnostic Approach to the Adult with Jaundice or asymptomatic hyperbilirubinemia. [Updated Jan 29 2014; accessed Mar 2016]. Available from: URL: http://www.uptodate.com

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]