Cilt: 60 - Sayı: 1

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

1. Gorlin Sendromlu olgularda saptanan üç yeni PTCH1 varyantı

Araştırma Makalesi

2. Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri

Araştırma Makalesi

4. Rekürren over kanseri hastalarında uygulanan tersiyer ve kuaterner sitoredüksiyon cerrahilerinin sağ kalıma etkisi ve morbiditesi

Araştırma Makalesi

6. Ferulik asitin lipopolisakkaridaz ile induklenmiş insan lösemi monositik hücrelerinde sitokin salınımına etkisi

Araştırma Makalesi

8. Hipospadias cerrahisi sonrası gelişen meatus darlıklarının tedavisinde meatotomi dilatasyona göre daha başarılı mıdır?

Araştırma Makalesi

10. Factors affecting discharge of patients with sternal fractures

Araştırma Makalesi

12. Amniotic fluid microbiome in asymptomatic pregnants at second trimester

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

1. İmperfore himen olgu sunumu

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif