Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Examination of elderly people's coping with chronic pain and affecting factors

Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4, 375 - 383, 22.12.2021
https://doi.org/10.19161/etd.1037456

Öz

Aim: The aim of this study was to investigate the factors influencing the situation and to cope with chronic pain in the elderly. Materials and Methods: This descriptive and cross-sectional study included 97 elderly individuals. The study was carried out in a training and research hospital between January and March 2020. Data were collected using the Individual Identification Form, the Visual Analogue Scale (VAS) and the Pain Coping Inventory (PCI). Results: The average age of the individuals who make up the sample of the study is 73.11±7.15 years. Approximately half of the elderly (46.4%) experienced knee / leg pain, followed by back / lumbar pain with 32.9%. Participants' PCI active pain coping strategies sub-dimension mean score was 1.92±0.46; passive pain coping strategies subscale mean score was found to be 2.56±0.61. There is no significant difference between the active pain coping strategies total score of individuals and any variable (p>0.05). While there was no significant difference between passive pain coping strategies total score and age, educational status, pain zone, drug group used, conditions that increase and decrease pain (p>0.05); there is a significant difference between gender, marital status, employment status, income level, pain medication use and general health status (p<0.05). Conclusion: At the end of this study, it was found that elderly individuals experienced the most knee and leg pain and some individual and pain-related factors affected their pain coping status. It is observed that elderly individuals use passive coping strategies more than active coping strategies. It is thought that this study, which reveals the current situation on this subject, will contribute to the development of strategies for raising awareness and increasing the quality of life of elderly people.

Kaynakça

 • WHO. Ageing and health. Key facts. 5 February 2018 Erişim adresi: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health Erişim tarihi: 16.02.2021.
 • Çilingir D, Bulut E. Yaşlı bireylerde ağrıya yaklaşım. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017; 20: 2: 143-53.
 • Hocaoğlu A, Berk HÖS, Ketenci A. Ağrıyla baş etme envanteri’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Agri 2019; 31 (1): 32–41.
 • Dahlhamer J, Lucas J, Zelaya, C, et al. Prevalence of chronic pain and high-impact chronic pain among adults — United States, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2018; 67: 1001–6.
 • Patel KV, Guralnik JM, Dansie EJ, Turk DC. Prevalence and impact of pain among older adults in the United States: findings from the 2011 National Health and Aging Trends Study. Pain 2013; 154: 2649-57.
 • Jackson T, Chen H, Iezzi T, Yee M, Chen F. Prevalence and correlates of chronic pain in a random population study of adults in Chongqing, China. Clin J Pain 2014; 3: 346-52.
 • Reid MC, Eccleston C, Pillemer K. Management of chronic pain in older adults. BMJ Clinical Research 2015; 350: 27-30.
 • Abdulla A, Adams N, Bone M, et al. Guidance on the management of pain in older people. Age Ageing 2013; 42 (Suppl 1): 1-57.
 • American Geriatrics Society Panel on Persistent Pain in Older Persons. Pharmacological management of persistent pain in older persons. J Am Geriatr Soc 2009; 57: 1331-46.
 • Institute of Medicine (US) Committee on Advancing Pain Research, Care, and Education. Relieving pain in America: a blueprint for transforming prevention, care, education, and research. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011.
 • Babadağ B, Balcı Alparslan G. Yaşlandım, ağrım var!, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2016; 13 (2): 67-71.
 • Tennen H, Affleck G, Zautra A. Depression history and coping with chronic pain: A daily process analysis. Health Psychology 2006; 25 (3), 370–9.
 • Wollaars MM, Post MW, van Asbeck FW, Brand N. Spinal cord injury pain: the influence of psychologic factors and impact on quality of life. Clin J Pain 2007 Jun; 23 (5): 383-91.
 • Molton IR, Stoelb BL, Jensen MP, Ehde DM, Raichle KA, Cardenas DD. Psychosocial factors and adjustment to chronic pain in spinal cord injury: replication and cross-validation. J Rehabil Res Dev. 2009; 46 (1): 31-42.
 • Kantek F, Kabukcuoğlu K. Burnout in nurses: A meta analysis of related factors&lt;p&gt; Hemşirelerde tükenmişlik: İlgili faktörlerin meta analizi. Journal of Human Sciences 2017; 14 (2): 1242- 54.
 • Vargas-Schaffer G, Cogan J. Patient therapeutic education: placing the patient at the centre of the WHO analgesic ladder. Can Fam Physician. 2014 Mar; 60 (3): 235-41.
 • Hawker GA, Mian S, Kendzerska T, French M. Measures of adult pain. Arthritis Care Res 2011; 63 (S11): 240–52.
 • Uzunoğlu S, Çiçin İ. Kanser hastalarında ağrıya yaklaşım. Klinik Gelişim Dergisi 2011; 24 (3): 14-20.
 • Kraaimaat FW, Evers AW. Pain‐coping strategies in chronic pain patients: psychometric characteristics of the Pain‐Coping Inventory (PCI). Int J Behav Med 2003; 10: 343–63.
 • Allard P, Maunsell E, Labbé J, Dorval M. Educational interventions to improve cancer pain control: a systematic review. J Palliat Med 2001; 4 (2): 191-203.
 • Lemos BDO, Cunha AMRD, Cesarino CB, Martins MRI. The impact of chronic pain on functionality and quality of life of the elderly. BrJP 2019; 2 (3): 237-41.
 • Saka SD, Gözüm S. Toplumda yaşayan yaşlılarda ağrı prevalansı ve ağrı öz yönetim uygulamaları, Cukurova Med J 2020; 45 (2): 595-603.
 • Çetin Y, Yağcı N, Yürekdeler Şahin N. Kronik kas-iskelet ağrısı olan yaşlılarda kognitif düzeyin ağrı algısına etkisi, Mersin Univ Saglık Bilim Derg 2015; (8) 3: 71-8.
 • Şimşek TT, Yumin ET, Öztürk A, Sertel M, Yumin M. Ev ortamında yaşayan yaşlı bireylerde ağrı ile sağlık durumu, mobilite ve günlük yaşam aktivite düzeyi arasındaki ilişki. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2011; 57: 216-20.
 • van Scherpenseel MC. Pain coping style and health care use in patients with early knee and/or hip osteoarthritis: 10-year CHECK cohort study (Master's thesis) 2019.
 • Perrot S, Poiraudeau S, Kabir M, et al. Active or passive pain coping strategies in hip and knee osteoarthritis? Results of a national survey of 4,719 patients in a primary care setting. Arthritis Rheum 2008 Nov 15; 59 (11): 1555-62.
 • Ho LY. A concept analysis of coping with chronic pain in older adults. Pain Management Nursing 2019; 20 (6): 563-71.
 • Dunn KS, Horgas AL. Religious and nonreligious coping in older adults experiencing chronic pain. Pain Management Nursing 2004; 5 (1): 19-28.
 • Özel F, Yıldırım Y, Fadıloğlu Ç. Huzurevinde yaşayan yaşlılarda ağrı yönetimi, Ağrı 2014; 26 (2): 57-64.
 • Bıyık A, Özgür G, Özsoy SA, Erefe İ. Huzurevinde yaşayan yaşlıların fiziksel sağlık sorunları ve hastalıklarına yönelik ilaç kullanma davranışları. Geriatri 2002; 5 (2): 68-74.
 • Güler G, Güler N, Kocataş S, Akgül N. Yaşlıların sağlık bakım gereksinimleri. Cumhuriyet Tıp Derg 2009; 31 (4): 367-73.

Yaşlı bireylerin kronik ağrıyla baş etme durumları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4, 375 - 383, 22.12.2021
https://doi.org/10.19161/etd.1037456

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yaşlı bireylerin kronik ağrıyla baş etme durumları ve etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmaya, 97 yaşlı birey dâhil edilmiştir. Çalışma, Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, Birey Tanıtım Formu, Visual Analog Skala (VAS) ve Ağrıyla Baş etme Envanteri (ABE) kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Çalışmanın örneklemini oluşturan bireylerin yaş ortalaması 73,11±7,15 yıldır. Yaşlı bireylerin yaklaşık yarısı (%46,4) diz/bacak ağrısı yaşamakta, bunu %32,9 ile sırt/bel ağrısı izlemektedir. Katılımcıların ABE ―Aktif Başa Çıkma‖ alt boyut puan ortalaması 1,92±0,46; ―Pasif Başa Çıkma‖ alt boyut puan ortalaması 2,56±0,61’dir. Bireylerin Aktif Başa Çıkma strateji toplam puanı ile herhangi bir değişken arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). Pasif Başa Çıkma strateji toplam puanı ile yaş, eğitim durumu, ağrı bölgesi, kullandığı ilaç grubu, ağrıyı arttıran ve azaltan durumlar açısından anlamlı fark bulunmazken (p>0,05); cinsiyet, medeni durum, çalışma durumu, gelir düzeyi, ağrıya yönelik ilaç kullanımı ve genel sağlık durumu arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0,05). Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, yaşlı bireylerin en çok diz ve bacak ağrısı yaşadığı ve ağrıyla baş etme durumunu bazı bireysel ve ağrıya ilişkin faktörlerin etkilediği bulunmuştur. Yaşlı bireylerin pasif baş etme stratejilerini, aktif baş etme stratejilerine göre daha fazla kullandığı görülmektedir. Bu konuda mevcut durumu ortaya koyan bu çalışmanın, farkındalık oluşturmaya ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • WHO. Ageing and health. Key facts. 5 February 2018 Erişim adresi: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health Erişim tarihi: 16.02.2021.
 • Çilingir D, Bulut E. Yaşlı bireylerde ağrıya yaklaşım. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017; 20: 2: 143-53.
 • Hocaoğlu A, Berk HÖS, Ketenci A. Ağrıyla baş etme envanteri’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Agri 2019; 31 (1): 32–41.
 • Dahlhamer J, Lucas J, Zelaya, C, et al. Prevalence of chronic pain and high-impact chronic pain among adults — United States, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2018; 67: 1001–6.
 • Patel KV, Guralnik JM, Dansie EJ, Turk DC. Prevalence and impact of pain among older adults in the United States: findings from the 2011 National Health and Aging Trends Study. Pain 2013; 154: 2649-57.
 • Jackson T, Chen H, Iezzi T, Yee M, Chen F. Prevalence and correlates of chronic pain in a random population study of adults in Chongqing, China. Clin J Pain 2014; 3: 346-52.
 • Reid MC, Eccleston C, Pillemer K. Management of chronic pain in older adults. BMJ Clinical Research 2015; 350: 27-30.
 • Abdulla A, Adams N, Bone M, et al. Guidance on the management of pain in older people. Age Ageing 2013; 42 (Suppl 1): 1-57.
 • American Geriatrics Society Panel on Persistent Pain in Older Persons. Pharmacological management of persistent pain in older persons. J Am Geriatr Soc 2009; 57: 1331-46.
 • Institute of Medicine (US) Committee on Advancing Pain Research, Care, and Education. Relieving pain in America: a blueprint for transforming prevention, care, education, and research. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011.
 • Babadağ B, Balcı Alparslan G. Yaşlandım, ağrım var!, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2016; 13 (2): 67-71.
 • Tennen H, Affleck G, Zautra A. Depression history and coping with chronic pain: A daily process analysis. Health Psychology 2006; 25 (3), 370–9.
 • Wollaars MM, Post MW, van Asbeck FW, Brand N. Spinal cord injury pain: the influence of psychologic factors and impact on quality of life. Clin J Pain 2007 Jun; 23 (5): 383-91.
 • Molton IR, Stoelb BL, Jensen MP, Ehde DM, Raichle KA, Cardenas DD. Psychosocial factors and adjustment to chronic pain in spinal cord injury: replication and cross-validation. J Rehabil Res Dev. 2009; 46 (1): 31-42.
 • Kantek F, Kabukcuoğlu K. Burnout in nurses: A meta analysis of related factors&lt;p&gt; Hemşirelerde tükenmişlik: İlgili faktörlerin meta analizi. Journal of Human Sciences 2017; 14 (2): 1242- 54.
 • Vargas-Schaffer G, Cogan J. Patient therapeutic education: placing the patient at the centre of the WHO analgesic ladder. Can Fam Physician. 2014 Mar; 60 (3): 235-41.
 • Hawker GA, Mian S, Kendzerska T, French M. Measures of adult pain. Arthritis Care Res 2011; 63 (S11): 240–52.
 • Uzunoğlu S, Çiçin İ. Kanser hastalarında ağrıya yaklaşım. Klinik Gelişim Dergisi 2011; 24 (3): 14-20.
 • Kraaimaat FW, Evers AW. Pain‐coping strategies in chronic pain patients: psychometric characteristics of the Pain‐Coping Inventory (PCI). Int J Behav Med 2003; 10: 343–63.
 • Allard P, Maunsell E, Labbé J, Dorval M. Educational interventions to improve cancer pain control: a systematic review. J Palliat Med 2001; 4 (2): 191-203.
 • Lemos BDO, Cunha AMRD, Cesarino CB, Martins MRI. The impact of chronic pain on functionality and quality of life of the elderly. BrJP 2019; 2 (3): 237-41.
 • Saka SD, Gözüm S. Toplumda yaşayan yaşlılarda ağrı prevalansı ve ağrı öz yönetim uygulamaları, Cukurova Med J 2020; 45 (2): 595-603.
 • Çetin Y, Yağcı N, Yürekdeler Şahin N. Kronik kas-iskelet ağrısı olan yaşlılarda kognitif düzeyin ağrı algısına etkisi, Mersin Univ Saglık Bilim Derg 2015; (8) 3: 71-8.
 • Şimşek TT, Yumin ET, Öztürk A, Sertel M, Yumin M. Ev ortamında yaşayan yaşlı bireylerde ağrı ile sağlık durumu, mobilite ve günlük yaşam aktivite düzeyi arasındaki ilişki. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2011; 57: 216-20.
 • van Scherpenseel MC. Pain coping style and health care use in patients with early knee and/or hip osteoarthritis: 10-year CHECK cohort study (Master's thesis) 2019.
 • Perrot S, Poiraudeau S, Kabir M, et al. Active or passive pain coping strategies in hip and knee osteoarthritis? Results of a national survey of 4,719 patients in a primary care setting. Arthritis Rheum 2008 Nov 15; 59 (11): 1555-62.
 • Ho LY. A concept analysis of coping with chronic pain in older adults. Pain Management Nursing 2019; 20 (6): 563-71.
 • Dunn KS, Horgas AL. Religious and nonreligious coping in older adults experiencing chronic pain. Pain Management Nursing 2004; 5 (1): 19-28.
 • Özel F, Yıldırım Y, Fadıloğlu Ç. Huzurevinde yaşayan yaşlılarda ağrı yönetimi, Ağrı 2014; 26 (2): 57-64.
 • Bıyık A, Özgür G, Özsoy SA, Erefe İ. Huzurevinde yaşayan yaşlıların fiziksel sağlık sorunları ve hastalıklarına yönelik ilaç kullanma davranışları. Geriatri 2002; 5 (2): 68-74.
 • Güler G, Güler N, Kocataş S, Akgül N. Yaşlıların sağlık bakım gereksinimleri. Cumhuriyet Tıp Derg 2009; 31 (4): 367-73.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emine KARAMAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0002-9358-2593
Türkiye


Kadriye SAYIN KASAR Bu kişi benim
Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
0000-0002-0635-2862
Türkiye


Hülya KANKAYA Bu kişi benim
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0003-3154-9103
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 2 Mart 2021
Kabul Tarihi 3 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4

Kaynak Göster

Vancouver Karaman E. , Sayın Kasar K. , Kankaya H. Yaşlı bireylerin kronik ağrıyla baş etme durumları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Ege Tıp Dergisi. 2021; 60(4): 375-383.

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif