Yıl 2014, Cilt 53 , Sayı 4, Sayfalar 184 - 188 2014-12-01

AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi
Identification of t(15;17) PML-RARA translocation in acute promyelocytic leukemia prediagnosed children and adult cases by real time qRT-PCR with 5 year follow up results

Tezcanlı Kaymaz B [1] , Bozok Çetintaş V [2] , Tetik Vardarlı A [3] , Yılmaz üslüer S [4] , Aygüneş D [5] , Dalmızrak A [6] , Aktan Ç [7] , Küçükaslan A Ş [8] , Balcı T [9] , Kayabaşı Ç [10] , Özmen Yelken B [11] , Selvi Günel N [12] , Biray Avcı Ç [13] , Kosova B [14] , Eroğlu Z [15] , Aksoylar S [16] , Çetingül N [17] , Balkan C [18] , Yılmaz D [19] , Aydınok Y [20] , Avaklı K [21] , Töbü M [22] , Tombuloğlu M [23] , Şahin F [24] , Büyükkeçeci F [25] , Saydam G [26] , Gündüz C [27]


Amaç: Akut promyelösitik lösemi (APL), akut myeloid löseminin (AML) iyi tanımlanmış alt tipidir ve spesifik olarak t(15;17)(q22;q12) translokasyonu ile karakterizedir. t(15;17), 15. kromozom üzerinde bulunan promyelösitik lösemi (PML) ve 17. kromozomda lokalize retinoik asit reseptör alfa (RARA) genlerinin füzyonu sonucu oluşur. Translokasyon varlığı, konvansiyonel sitogenetik, floresan in situ hibridizasyon analizi (FISH) ve sıklıkla gerçek zamanlı kantitatif revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (qRT-PCR) yöntemiyle saptanır. Bu çalışmada, anabilim dalımıza başvuran APL ön tanılı olgulara ait kan ya da kemik iliği materyallerinden t(15;17) translokasyonunun gerçek zamanlı qRT-PCR ile kantitasyonu amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2009-2013 yılları arasında başvuran 79 çocuk (7.28±5.20 yaş; 45 E, 34 K) ve 359 yetişkin (47.71±15.57 yaş; 193 E, 166 K) olgu dahil edilmiştir. Olguların kan ya da kemik iliği materyallerinden total RNA izolasyonunu takiben cDNA sentezi gerçekleştirilmiştir. Sonrasında, qRT-PCR ile t(15;17) translokasyonu çalışılıp, kantite edilmiştir. Bulgular: Çocuk olgulardan 2'si (%3), toplamda 6 test (%5) t(15;17) için pozitif olarak belirlenmiştir. Bu olgulara ait t(15;17) kantitasyon değeri ortalaması, 0.0002±0.0003'tür. Yetişkin olguların 26'sı (%7), toplamda 30 test (%8) t(15;17) için pozitif olarak belirlenmiştir. Bu olgulara ait t(15;17) kantitasyon değeri ortalaması, 0.067±0,144'tür. Sonuç: qRT-PCR'ın konvensiyonel sitogenetik çalışmalara göre üstünlüğü, tüm çalışma basamaklarının test esnasında eş zamanlı olarak izlenebilmesi ve oluşan amplikonların kantitasyonunun yapılabilmesidir. t(15;17) kalitatif tayininin klinikteki önemi, tanının kesinleştirilmesinde, tüm trans-retinoik asit ve trioksid arsenik tedavisine yanıtın öngörülmesi ve tedavinin yararlılığının bilinmesinde, minimal rezidüel hastalığın (MRH) takibi ve relapsın erken evrede belirlenebilmesidir.
Aim: Acute promyelocytic leukemia (APL) is a well-defined subtype of acute myeloid leukemia (AML) specifically characterized by the t(15;17)(q22;q12) translocation. t(15;17) results in the fusion of the genes, promyelocytic leukemia (PML) on chromosome 15 and retinoic acid receptor alpha (RARA) located on 17th chromosome. Translocation is detected by conventional cytogenetic, fluorescence in situ hybridization analyses (FISH) and often a real time quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction (qRT-PCR) method. In this study, quantification of t(15; 17) translocation via real time qRT-PCR was aimed in blood or bone marrow materials belonging to APL pre-diagnosed cases that appealed our department. Materials and Methods: Seventy nine children (7.28 ± 5.20 years; 45 M, 34 F) and 359 adults (47.71 ± 15.57 years; 193 M, 166 F) were included in the study between the years 2009-2013. Following total RNA isolation from blood or bone marrow materials of the cases, cDNA synthesis was carried out. Then, t(15; 17) translocation was studied by qRT-PCR and quantitated. Results: Two cases from children (3%), and in total 6 tests (5%) were detected positive for t(15;17). The average t(15;17) quantification value was 0.0002 ± 0.0003. Twenty six cases of the adults (7%), in total 30 tests (8%) were determined as t(15;17) positive. Average t(15;17) quantification value of these cases was 0.067 ± 0.144. Conclusion: The superiority of qRT-PCR compared to conventional cytogenetic studies can be found in the fact that all working steps can be monitored simultaneously during the test and the resulting amplicons can be quantitated. The clinical significance of t(15;17) qualitative determination is, confirmation of the diagnosis, all trans-retinoic acid and trioxide arsenic treatment response prediction and treatment efficacy knowledge in addition to minimal residual disease (MRD) monitoring and ability to identify relapse at early ages.
Diğer ID JA99PB98RN
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Tezcanlı Kaymaz B

Yazar: Bozok Çetintaş V

Yazar: Tetik Vardarlı A

Yazar: Yılmaz üslüer S

Yazar: Aygüneş D

Yazar: Dalmızrak A

Yazar: Aktan Ç

Yazar: Küçükaslan A Ş

Yazar: Balcı T

Yazar: Kayabaşı Ç

Yazar: Özmen Yelken B

Yazar: Selvi Günel N

Yazar: Biray Avcı Ç

Yazar: Kosova B

Yazar: Eroğlu Z

Yazar: Aksoylar S

Yazar: Çetingül N

Yazar: Balkan C

Yazar: Yılmaz D

Yazar: Aydınok Y

Yazar: Avaklı K

Yazar: Töbü M

Yazar: Tombuloğlu M

Yazar: Şahin F

Yazar: Büyükkeçeci F

Yazar: Saydam G

Yazar: Gündüz C

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Aralık 2014
Kabul Tarihi : 14 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2014

Bibtex @ { etd344085, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {53}, pages = {184 - 188}, doi = {10.19161/etd.344085}, title = {AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {B, Tezcanlı Kaymaz and V, Bozok Çetintaş and A, Tetik Vardarlı and S, Yılmaz üslüer and D, Aygüneş and A, Dalmızrak and Ç, Aktan and Ş, Küçükaslan A and T, Balcı and Ç, Kayabaşı and B, Özmen Yelken and N, Selvi Günel and Ç, Biray Avcı and B, Kosova and Z, Eroğlu and S, Aksoylar and N, Çetingül and C, Balkan and D, Yılmaz and Y, Aydınok and K, Avaklı and M, Töbü and M, Tombuloğlu and F, Şahin and F, Büyükkeçeci and G, Saydam and C, Gündüz} }
APA B, T , V, B , A, T , S, Y , D, A , A, D , Ç, A , Ş, K , T, B , Ç, K , B, Ö , N, S , Ç, B , B, K , Z, E , S, A , N, Ç , C, B , D, Y , Y, A , K, A , M, T , M, T , F, Ş , F, B , G, S , C, G . (2014). AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi . Ege Tıp Dergisi , 53 (4) , 184-188 . DOI: 10.19161/etd.344085
MLA B, T , V, B , A, T , S, Y , D, A , A, D , Ç, A , Ş, K , T, B , Ç, K , B, Ö , N, S , Ç, B , B, K , Z, E , S, A , N, Ç , C, B , D, Y , Y, A , K, A , M, T , M, T , F, Ş , F, B , G, S , C, G . "AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi" . Ege Tıp Dergisi 53 (2014 ): 184-188 <https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31444/344085>
Chicago B, T , V, B , A, T , S, Y , D, A , A, D , Ç, A , Ş, K , T, B , Ç, K , B, Ö , N, S , Ç, B , B, K , Z, E , S, A , N, Ç , C, B , D, Y , Y, A , K, A , M, T , M, T , F, Ş , F, B , G, S , C, G . "AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 53 (2014 ): 184-188
RIS TY - JOUR T1 - AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi AU - Tezcanlı Kaymaz B , Bozok Çetintaş V , Tetik Vardarlı A , Yılmaz üslüer S , Aygüneş D , Dalmızrak A , Aktan Ç , Küçükaslan A Ş , Balcı T , Kayabaşı Ç , Özmen Yelken B , Selvi Günel N , Biray Avcı Ç , Kosova B , Eroğlu Z , Aksoylar S , Çetingül N , Balkan C , Yılmaz D , Aydınok Y , Avaklı K , Töbü M , Tombuloğlu M , Şahin F , Büyükkeçeci F , Saydam G , Gündüz C Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.19161/etd.344085 DO - 10.19161/etd.344085 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 184 EP - 188 VL - 53 IS - 4 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344085 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344085 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi %A Tezcanlı Kaymaz B , Bozok Çetintaş V , Tetik Vardarlı A , Yılmaz üslüer S , Aygüneş D , Dalmızrak A , Aktan Ç , Küçükaslan A Ş , Balcı T , Kayabaşı Ç , Özmen Yelken B , Selvi Günel N , Biray Avcı Ç , Kosova B , Eroğlu Z , Aksoylar S , Çetingül N , Balkan C , Yılmaz D , Aydınok Y , Avaklı K , Töbü M , Tombuloğlu M , Şahin F , Büyükkeçeci F , Saydam G , Gündüz C %T AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi %D 2014 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 53 %N 4 %R doi: 10.19161/etd.344085 %U 10.19161/etd.344085
ISNAD B, Tezcanlı Kaymaz , V, Bozok Çetintaş , A, Tetik Vardarlı , S, Yılmaz üslüer , D, Aygüneş , A, Dalmızrak , Ç, Aktan , Ş, Küçükaslan A , T, Balcı , Ç, Kayabaşı , B, Özmen Yelken , N, Selvi Günel , Ç, Biray Avcı , B, Kosova , Z, Eroğlu , S, Aksoylar , N, Çetingül , C, Balkan , D, Yılmaz , Y, Aydınok , K, Avaklı , M, Töbü , M, Tombuloğlu , F, Şahin , F, Büyükkeçeci , G, Saydam , C, Gündüz . "AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 53 / 4 (Aralık 2014): 184-188 . https://doi.org/10.19161/etd.344085
AMA B T , V B , A T , S Y , D A , A D , Ç A , Ş K , T B , Ç K , B Ö , N S , Ç B , B K , Z E , S A , N Ç , C B , D Y , Y A , K A , M T , M T , F Ş , F B , G S , C G . AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi. ETD. 2014; 53(4): 184-188.
Vancouver B T , V B , A T , S Y , D A , A D , Ç A , Ş K , T B , Ç K , B Ö , N S , Ç B , B K , Z E , S A , N Ç , C B , D Y , Y A , K A , M T , M T , F Ş , F B , G S , C G . AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2014; 53(4): 184-188.
IEEE T. B , B. V , T. A , Y. S , A. D , D. A , A. Ç , K. Ş , B. T , K. Ç , Ö. B , S. N , B. Ç , K. B , E. Z , A. S , Ç. N , B. C , Y. D , A. Y , A. K , T. M , T. M , Ş. F , B. F , S. G ve G. C , "AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi", Ege Tıp Dergisi, c. 53, sayı. 4, ss. 184-188, Ara. 2014, doi:10.19161/etd.344085