Volume: 43 - Issue: 1

Year: 2004

Research Articles

1. ATOPİK VE NON - ATOPİK HASTANE PERSONELİNDE LATEKS DUYARLILIĞI

4. TEK SETE KARŞIN ÇOK SETLE YAPILAN SEKİZ HAFTALIK DİRENÇ ANTRENMANLARININ GENÇ ERKEKLERİN KEMİK TURN-OVER MARKERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

6. SERVİKS VE OVERLERİ KORUYARAK YAPILAN HİSTEREKTOMİNİN SEKSÜEL FONKSİYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Case Reports

9. POSTMENOPOZAL DÖNEMDE ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ NEDENİ OLAN OVERİN GRANÜLOSA HÜCRELİ TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

11. ÖZOFAGUSUN SİNOVYAL SARKOMU : OLGU SUNUMU

12. MİDENİN MÜLTIPL KARSİNOİD TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU