Volume: 54 - Issue: 2

Year: 2015

Research Articles

. Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi

. Son beş yıldaki akrep sokması olgularımız

. Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar

Case Reports

. Guillain Barré sendromu varyantı fasiyal dipleji ve parestezi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

. Geç çocuklukta tanı konulan konjenital bir anomali: Morgagni hernisi

. Holt-Oram sendromu: Nadir bir olgu sunumu

Reviews