Volume: 54 Issue: 4, 12/1/15

Year: 2015

Research Articles

 

. Hematolojik malignite nedeniyle kemoterapi verilen hastalarda febril nötropenik atak gelişimi için risk faktörleri

 

. Malignite tanılı opere edilmiş ikinci primer akciğer kanserli hastaların uzun dönem sağkalımını etkileyen faktörlerin analizi

 

. Bir üniversite hastanesine başvuran gebe kadınlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı

 

. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran hastalarda D vitamin düzeyi ile lipid profili ilişkisi

Case Reports

 

. Böbreğin primer karsinoid tümörü

 

. Spondiloartropati kliniği ile seyreden bir idiyopatik hipoparatiroidi olgusu

 

. Erişkin yaşta tanı alan Gaucher hastalıklı bir olgu

 

. Bir olgu üzerinden gebelikte adneksiyel kitlelere yaklaşım

Reviews

 

. Hipertrofik kardiyomiyopatili hastaların risk sınıflandırmasında görüntüleme yöntemlerinin yeri

Letters to the Editor