Volume: 54 - Issue: 4

Year: 2015

Research Articles

. Hematolojik malignite nedeniyle kemoterapi verilen hastalarda febril nötropenik atak gelişimi için risk faktörleri

. Bir üniversite hastanesine başvuran gebe kadınlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı

. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran hastalarda D vitamin düzeyi ile lipid profili ilişkisi

. Malignite tanılı opere edilmiş ikinci primer akciğer kanserli hastaların uzun dönem sağkalımını etkileyen faktörlerin analizi

Case Reports

. Spondiloartropati kliniği ile seyreden bir idiyopatik hipoparatiroidi olgusu

. Bir olgu üzerinden gebelikte adneksiyel kitlelere yaklaşım

. Böbreğin primer karsinoid tümörü

. Erişkin yaşta tanı alan Gaucher hastalıklı bir olgu

Reviews

. Hipertrofik kardiyomiyopatili hastaların risk sınıflandırmasında görüntüleme yöntemlerinin yeri

Letters to the Editor