Volume: 55 Issue: 1, 3/1/16

Year: 2016

Research Articles

 

3. Tekrarlayan prostat biyopsilerinin komplikasyon oranlarına etkisi

 

4. Çocuklarda kas gevşeticisiz trakeal entübasyon

 

5. Akciğer kanserli hastaya tanısı söylenmeli mi?

 

6. Ege Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültelerinin kan merkezlerine başvuran HBsAg negatif kan vericilerinde HBV-DNA varlığının araştırılması

Case Reports

 

7. İmperfore hymene sekonder oluşan pelvik kitlenin hymen koruyucu cerrahi ile tedavisi

 

8. IVIG tedavisine dramatik yanıt veren dermatomiyozit olgusu

 

9. Refrakter myelom seyrinde asit oluşumu ve intraperitoneal deksametazon tedavisine yanıt

 

10. Halsizlikle gelen 19 yaşında erkek hastada adrenal yetmezlik

 

11. Henoch-Schonlein purpurası: Penis ve skrotum tutulumlu olgu

 

12. Primer septorinoplasti olgusunda rinolit

Reviews

 

13. Konjenital kalp cerrahisi sonrası şilotoraks tanı ve tedavisine güncel yaklaşım