Volume: 40 Issue: 3, 9/1/01

Year: 2001

Research Articles

 

1. KRONİK NİTRİK OKSİT SENTAZ İNHİBİSYONUNUN SIÇAN MİDESİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

 

4. ANKARA İLİ ALTINDAĞ MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KAZA SIKLIĞININ SAPTANMASI VE KAZALARIN BAZI FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

 

5. RENAL ARTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KONTRASTLI 3D ANJİOGRAFİ'NİN ROLÜ VE DOPPLER USG İLE KORELASYONU

 

8. PERİPARTUM İNTRAMÜSKÜLER METOKLOPRAMİD UYGULAMASININ POSTPARTUM LAKTASYON BAŞLAMA ZAMANINA ETKİSİ

Case Reports

 

9. PARAPSORİASİS PLAĞINDA TOPİKAL FOTODİNAMİK TEDAVİ

 

10. RENAL TRANSPLANTASYON VE ÜRETER NEKROZU

 

11. ADRENAL MYELOLİPOM: OLGU SUNUMU

 

12. ESKİ SEZERYAN SKARINDA OLUŞAN EKTOPİK GEBELİK : OLGU SUNUMU

 

13. ÖVERİN MATÜR KİSTİK TERATOMUNDA TİROİD PAPİLLER KARSİNOMU : BİR OLGU SUNUMU