Volume: 43 Issue: 2, 6/1/04

Year: 2004

Research Articles

 

2. RATLARDA UNİLATERAL ORKİDEKTOMİ SONRASI KONTRALATERAL TESTİSİN LAKTAT DEHİDROGENAZ-C4 İZOENZİMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

4. SERVİKAL YETMEZLİK TEDAVİSİNDE SERKLAJIN YERİ

Letter to Editor

5. THE EXAMINATION OF LINK BETWEEN BLOOD LEVELS OF IGA, IGE, IGG, IGM, CRP AND GIARDIASIS IN CHILDREN

 

7. İDRAR YOLU ENFEKSİYONLU ÇOCUKLARDA SEFİKSİM TEDAVİSİNİN İDRAR NAG ATILIMINA ETKİSİ

Case Reports

 

9. PRİMER OVARİAN GEBELİK: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

 

11. ODONTOJEN FİSTÜLLER

 

12. AKUT HEPATİT A VİRUS İNFEKSİYONUNA BAĞLI KOLESTAZDA URSODEOKSİKOLİK ASİT TEDAVİSİ

 

13. DOWN SENDROMUNDA ATLANTOAKSİYAL İNSTABİLİTE : OLGU SUNUMU