Volume: 45 Issue: 1, 3/1/06

Year: 2006

Research Articles

 

1. KLASİK HODGKİN LENFOMALARDA EBV-LMP 1 EKSPRESYONUNUN HİSTOPATOLOJİK SUBTİPLERE GÖRE DAĞILIMI

 

2. DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA MORFOLOJİK VARYANT VE ALTGRUPLARINDA MİTOTİK AKTİVİTE, P53 VE BCL-2 PROTEİN iMMUNREAKTİVİTE FARKLILIĞI

 

3. MİKSOPAPİLLER EPENDİMOM (10 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ)

 

4. PROINFLAMATUAR SİTOKİNLER : PLEVRAL EFFÜZYONLARIN AYRIMLANMASINDA YARARLIMIDIR?

 

5. SIÇANLARDA KİMYASAL SİMPATEKTOMİNİN NÖROTOKSİK ETKİSİ

 

8. REZEKSİYON UYGULANMIŞ BÜYÜK BOYUTLU PRİMER MEDİASTİNAL KİTLELİ YEDİ OLGUNUN ANALİZİ

 

10. MİDE MUKOZASINDAKİ EOZİNOFİL YOĞUNLUĞU MEVSİMLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU?

 

11. LABORATORY FINDINGS, PHYSICAL and CLINICAL FEATURES OF MYCOPLASMA PNEUMONIAE INFECTIONS. ANALYSIS OF 21 CASES

Case Reports

 

12. TİROİDDE MEME KARSİNOMU METASTAZI: OLGU SUNUMU

 

13. OVERİN SKLEROZAN STROMAL TÜMÖRÜ