Volume: 56 Issue: 2, 7/1/17

Year: 2017

Research Articles

 

3. Multi dedektör bilgisayarlı tomografi ile karotid arter plaklarında kontrastlanma miktarlarının saptanması

 

5. Deneysel diabet modeli oluşturulan farelerde tirozin kinaz inhibitör uygulanımının testis dokusu üzerine olan etkilerinin pluripotensi kapasitesi ve hücre adezyonu özelinde araştırılması

 

6. Bariatrik cerrahi ile ilgili ilk sonuçlarımız

Case Reports

 

7. Çocukluk çağı miyastenia gravis

 

9. Menenjiomu taklit eden anormal yerleşimli medulloblastom olgusu

 

10. Tiroglossal duktus kistinde gelişen papiller tiroid karsinom

 

11. Tek doz duloksetin genç erkek hastada hiponatremiye neden olabilir mi?

Reviews

 

13. Hücre içi trafik ve hücre davranış özellikleri