Volume: 56 Issue: 4, 12/1/17

Year: 2017

Research Articles

Research Article

2. Larinks ve akciğer maligniteli olgularda akciğer rezeksiyonu

Research Article

3. Osteopontin levels do not increase in gestational diabetes mellitus

Research Article

5. Meme kanseri kök hücrelerinde elajik asit ile indüklenmiş miRNA’ların ifadesi ve elajik asidin apoptoz üzerine etkisi

Research Article

6. Erektil disfonksiyonlu diabetes mellitus olgularında penil Doppler ultrasonografi bulguları

Case Reports

Case Report

8. Primary hyperoxaluria

Case Report

9. Yüksek sosyoekonomik düzeyli aile bebeklerinde amebiasis: İki olgu

Case Report

10. Rotator manşet rüptürünün nadir bir nedeni: Subakromial osteokondrom

Case Report

11. Asemptomatik mediastinal dev kavernöz hemanjiom

Case Report

12. Teikoplaninin indüklediği nöbet