Year 2018, Volume 57 , Issue 1, Pages 46 - 50 2018-03-01

Bir mevsimsel influenza epidemisi deneyimi
Experience of a seasonal influenza epidemic

Bedia Mutay SUNTUR [1] , Hava KAYA [2] , Ferit KUŞCU [3]


Amaç: Grip, dünyanın bütün bölgelerinde görülebilen, influenza virüsünün neden olduğu bir akut solunum yolu enfeksiyonudur. İnfluenza ile enfekte olan hastalarda, hastaneye yatışı gerektiren ve ölüme yol açabilen komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu çalışmada 2015-2016 sezonundaki influenza epidemisi sırasında hastaların klinik ve virolojik bulgularının ve ağır hastalık açısından risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: İnfluenza benzeri hastalık tanısıyla, 2015-2016 influenza sezonunda hastanemizde yatırılarak takip edilen 284 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Nazofarengeal sürüntü örnekleri, Halk Sağlığı Laboratuvarında 21 farklı virüs açısından PCR ile test edildi.

Bulgular: İnfluenza benzeri hastalık tanısı ile yatırılarak takip edilen 284 hastanın 134’ü (%47.2) erkek, 150’si (%52.8) kadın ve yaş ortalaması 31.4 yıl (0-91) idi. İnfluenza tanısı 175 (%62) hastada virolojik olarak doğrulandı. İnfluenza virüslerinin 136’sı (%78) H1N1; 30’u (%17) H3N2; dokuzu (%5) ise influenza B virüsü idi. H1N1 saptanan olguların 97’sinde (%71.3); H3N2 saptanan olguların 15’inde (%50); İnfluenza B saptananların dördünde (%44.4) pnömoni ile uyumlu klinik ve/veya radyolojik bulgular mevcuttu. İleri yaştaki (≥65 yaş) hastalarda mortalite istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0.007).

Sonuç: Birinci basamak sağlık kurumları ile yürütülen sentinel sürveyansın yanında ulusal hastane bazlı sürveyansın yapılıyor olması hem influenza aktivitesinin izlenmesine hem de gerçek hastalık yükünün belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Toplanan veriler hastalık kontrol önlemlerinin ve ulusal aşı politikalarının şekillenmesinde önemli rol oynayacaktır.

Aim: Influenza is an acute respiratory infection caused by influenza viruses which circulate in all parts of the world. Patients infected with influenza can develop complications that result in hospitalization and death. In this study, it has been aimed to interpret the clinical, virologic findings and risk factors for severe illness of the patients during 2015- 2016 influenza epidemic.

Materials and Methods: The hospitalised 284 patients diagnosed with Influenza like illness during 2015-2016 influenza season, were evaluated retrospectively. Nasopharynegeal swab samples were tested for 21 different virus by PCR in Public Health Laboratory.

Results: Of the 284 patients hospitalized with the diagnose of Influenza like-illness, 134 (47.2%) were male; 150 (52.8%) were female and the median age was 31.4 (0-91) years. Clinical influenza diagnose was confirmed virologically in 175 patients. Influenza virus distribution was H1N1 in 136 (78%) patients, H3N2 in 30 patients and Influenza B in 9 (5%) patients. Clinical and/or radiological findings consistent with pneumonia were present in 97 (71.3%) of H1N1 cases, 15 (50%) of H3N2 cases and 4 (44.4%) of Influenza B cases. Mortality was statistically significantly higher in elderly (≥65 years) patients (p=0.007).

Conclusion: Beside the sentinel surveillance which is conducted in the first-level health facilities, national hospital based surveillance practices will contribute both to follow-up the influenza activity and to determine the real disease burden. Collected data will play an important role in developing both disease control measures and national vaccination policies

 • Influenza (Seasonal), Fact sheet [homepage on the Internet]. World Health Organization [updated November 2016; cited 20 February 2016]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/
 • Ciblak MA, Tütenyurd MK, Asar S, Tulunoğlu M, Fındıkçı N, Badur S. 2003-2012 Yıllarını Kapsayan Dokuz Sezonda Grip Sürveyansı Bulguları: İstanbul Tıp Fakültesi Ulusal İnfluenza Referans Laboratuvarı Sonuçları. Mikrobiyoloji Bülteni 2012 46(4): 575-593.
 • Puig-Barber J, Tormos A, Trushakova S, et al. The Global Influenza Hospital Surveillance Network (GIHSN): A new platform to describe the epidemiology of severe influenza. Influenza Other Respir Viruses 2015; 21. doi: 10.1111/irv.12335.
 • İnfluenza Vaka Yönetim Algoritması [homepage on the Internet]. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu [cited 21 February 2016]. Available from: http://grip.gov.tr/saglik-personeli-icin-bilgiler/282-influenza-vaka-yonetim-algoritmasi.html
 • Ortiz JR, Neuzil KM, Shay DK, et al. The burden of influenza-associated critical illness hospitalizations. Crit Care Med 2014;42(11):2325-32.
 • Ortiz JR, Neuzil KM, Cooke CR, Neradilek MB, Goss CH, Shay DK. Influenza pneumonia surveillance among hospitalized adults may underestimate the burden of severe influenza disease. PLoS One 201425;9(11):e113903.
 • Zhou H, Thompson WW, Viboud CG, et al. Hospitalizations associated with influenza and respiratory syncytial virus in the United States, 1993-2008. Clin Infect Dis 2012;54(10):1427-36.
 • Chaves SS, Aragon D, Bennett N, et al. Patients hospitalized with laboratory-confirmed influenza during the 2010-2011 influenza season: Exploring disease severity by virus type and subtype. J Infect Dis 2013;208(8):1305-14.
 • Puig-Barberà J, Tormos A, Sominina A, et al. First-year results of the Global Influenza Hospital Surveillance Network: 2012-2013 Northern hemisphere influenza season. BMC Public Health 2014;5(14):564.
 • Puig-Barberà J, Natividad-Sancho A, Trushakova S, et al. Global Influenza Hospital Surveillance Study Group. Epidemiology of hospital admissions with influenza during the 2013/2014 northern hemisphere influenza season: Results from the global influenza hospital surveillance network. PLoS One 2016;19(11):5.
 • Puig-Barberà J, Burtseva E, Yu H, et al. Influenza epidemiology and influenza vaccine effectiveness during the 2014–2015 season: Annual report from the Global Influenza Hospital Surveillance Network. BMC Public Health 2016;16(Suppl 1):757.
 • Summary of the 2015-2016 Season Results [homepage on the Internet]. Global Influenza Hospital Surveillance Report [cited 21 February 2016]. Available from: http://gihsn.org/?page=result&id=2015-2016.
 • Mullooly JP , Bridges CB, Thompson WW, et al. Influenza- and RSV-associated hospitalizations among adults. Vaccine 2007;25(5):846-55.
 • Ono S, Ono Y, Matsui H, Yasunaga H. Factors associated with hospitalization for seasonal influenza in a Japanese nonelderly cohort. BMC Public Health 2016; 2(16):922.
 • Loubet P, Samih-Lenzi N, Galtier F, et al. Factors associated with poor outcomes among adults hospitalized for influenza in France: A three-year prospective multicenter study. J Clin Virol 2016;79(1):68-73.
 • Ciblak MA, Grip Platformu. Influenza vaccination in Turkey: Prevalence of risk groups, current vaccination status, factors influencing vaccine uptake and steps taken to increase vaccination rate. Vaccine. 2013;31(3):518-23.
 • Beauté J, Zucs P, Korsun N, et al. European Influenza Surveillance Network. Age-specific differences in influenza virus type and subtype distribution in the 2012/2013 season in 12 European countries. Epidemiol Infect 2015t;143(14):2950-8.
 • Gözalan A, Altaş AB, Sevencan F, et al. Seroprevalence following the first wave of pandemic influenza A (H1N1) in Turkey, 2009. Jpn J Infect Dis 2012;65(1):13-8.
 • Çifci A, Erol Ö, Cesur S, Aksoy N, Kisa Ü. The comparison of pandemic HIN1 IgG levels between HIN1 influenza-vaccinated healthcare workers and unvaccinated healthcare workers. Turk J Med Sci 2014;44(6):1047-50.
 • Choi HS, Kim MN, Sung H, et al. Laboratory-based surveillance of hospital-acquired respiratory virus infection in a tertiary care hospital. Am J Infect Control 2017;45(5):e45-e4.
 • Haftalık İnfluenza Sürveyans Raporu 2015-2016 [homepage on the Internet]. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu [cited 21 February 2016]. Available from: http://www.grip.gov.tr/saglik-personeli-icin-bilgiler/283-haftalik-influenza-surveyans-raporu-2.
 • Eser FC, Solay AH, Altın N, et al. Ciddi alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile yatarak takip edilen hastalarda etken virüslerin belirlenmesi. Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2016;6(Supplement 1).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4732-1664
Author: Bedia Mutay SUNTUR
Institution: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adana
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3497-0545
Author: Hava KAYA
Institution: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adana
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5662-8305
Author: Ferit KUŞCU (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 25, 2017
Acceptance Date : March 9, 2017
Publication Date : March 1, 2018

Bibtex @research article { etd414458, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2018}, volume = {57}, pages = {46 - 50}, doi = {10.19161/etd.414458}, title = {Bir mevsimsel influenza epidemisi deneyimi}, key = {cite}, author = {Suntur, Bedia Mutay and Kaya, Hava and Kuşcu, Ferit} }
APA Suntur, B , Kaya, H , Kuşcu, F . (2018). Bir mevsimsel influenza epidemisi deneyimi . Ege Tıp Dergisi , 57 (1) , 46-50 . DOI: 10.19161/etd.414458
MLA Suntur, B , Kaya, H , Kuşcu, F . "Bir mevsimsel influenza epidemisi deneyimi" . Ege Tıp Dergisi 57 (2018 ): 46-50 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/36515/414458>
Chicago Suntur, B , Kaya, H , Kuşcu, F . "Bir mevsimsel influenza epidemisi deneyimi". Ege Tıp Dergisi 57 (2018 ): 46-50
RIS TY - JOUR T1 - Bir mevsimsel influenza epidemisi deneyimi AU - Bedia Mutay Suntur , Hava Kaya , Ferit Kuşcu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19161/etd.414458 DO - 10.19161/etd.414458 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 50 VL - 57 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.414458 UR - https://doi.org/10.19161/etd.414458 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Bir mevsimsel influenza epidemisi deneyimi %A Bedia Mutay Suntur , Hava Kaya , Ferit Kuşcu %T Bir mevsimsel influenza epidemisi deneyimi %D 2018 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 57 %N 1 %R doi: 10.19161/etd.414458 %U 10.19161/etd.414458
ISNAD Suntur, Bedia Mutay , Kaya, Hava , Kuşcu, Ferit . "Bir mevsimsel influenza epidemisi deneyimi". Ege Tıp Dergisi 57 / 1 (March 2018): 46-50 . https://doi.org/10.19161/etd.414458
AMA Suntur B , Kaya H , Kuşcu F . Bir mevsimsel influenza epidemisi deneyimi. ETD. 2018; 57(1): 46-50.
Vancouver Suntur B , Kaya H , Kuşcu F . Bir mevsimsel influenza epidemisi deneyimi. Ege Tıp Dergisi. 2018; 57(1): 46-50.
IEEE B. Suntur , H. Kaya and F. Kuşcu , "Bir mevsimsel influenza epidemisi deneyimi", Ege Tıp Dergisi, vol. 57, no. 1, pp. 46-50, Mar. 2018, doi:10.19161/etd.414458