Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Self-evaluation of residency students' knowledge about physician rights

Year 2023, Volume: 62 Issue: 3, 418 - 431, 18.09.2023

Abstract

Aim: The aim of this study is to determine self-assessment on the education and knowledge level on
physician rights, to examine experiences of violation of rights and opinions about current physician
rights problems of the residents studying in the medical residency programs of Ege University Faculty
of Medicine.
Materials and Methods: Between October 2020 and October 2021, 278 residents working at Ege
University Medical Faculty Hospital were surveyed face to face and online. Demographic
characteristics, professional characteristics, self-assessment on the education and knowledge level on
physician rights; experiences of violation of rights and opinions about current physician rights
problems of medical residents were evaluated with a questionnaire. 276 questionnaires were
evaluated. Data were analyzed with the IBM SPSS 24.0 Statistics Program. Statistical significance
level was determined as p<0.05.
Results: The rate of receiving physician rights education in the medical faculty (72.1%) was higher
than in the residency program period (29.7%). 87% of the residents rated their knowledge of physician
rights as “low” and “moderate”. Residents with “moderate/adequate” knowledge of physician rights
were mostly those who had received physician rights or patient rights education (p<0.05). 69.2% of the
participants stated that they had witnessed a violation of physician right. Longer professional
experience, higher number of patients per day, longer working hours and being on night shift were
associated with witnessing a violation of physician rights (p<0.05). Residents mostly thought that there
were problems with physician rights in terms of working conditions (90.5%), salary (89.5%), patientphysician relations (86.9%).
Conclusion: Self-assessment of medical residents on the level of knowledge about physician rights
shows that they find themselves lacking in this subject and need training. For this reason, more time
and resources should be allocated to the teaching of physician rights in both medical faculties and
medical residency programs. In our country there is a need for applicable legal regulations for the
protection and development of physician rights

References

 • Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2020. Erişim adresi: https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/ulusal-cekirdek-egitimi-programlari. Erişim tarihi: 22.05.2022.
 • Türk Tabipleri Birliği Hekim Hakları Bildirgesi. Kabul tarihi: 26.06.2009. Güncelleme tarihi: 24.11.2019. Erişim adresi: https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=484cccb8-9041-11ea-9b7d-6d38d16eb233. Erişim tarihi: 28.12.2021.
 • Görür Tuncel N. Hasta hakları ı le çalışan hakları ı çerı sı nde hekı m haklarının bı rbı rı nı etkı leyen faktörlerı nı n tıp etı ğı açısından analı zı : Hekı m görüşlerı . Tez Danışmanı: Doç. Dr. El f Atıcı. Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • Az A, Karaman Mİ. COVID-19 günlerinde hekim haklarını tekrar düşünmek. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuk ve Tarih Dergisi. 2022;30(1):89-95.
 • TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, 24.04.2021 tarihli Asistan Hekim Olmak Çalıştay Raporu. Erişim adresi: https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=59aacb8c-a4f8-11eb-ae7d-85666df1736a. Erişim tarihi: 01.07.2022.
 • Demirel B. Hekimin yasal sorumlulukları. Gazi Tıp Dergisi. 2005;16(3):99-106.
 • Çetin E. Hekimlerin tıp hukuku ve mevzuatlar hakkında bilgi düzeyi ve davranışları. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Keskin. Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2018.
 • Derhem B. Hekimlerin mevzuata göre sahip oldukları haklar ve cezai sorumlulukları konusunda bilgi düzeyi ve davranışları. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ungan. Ankara: Ankara Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2016.
 • Karakuş Yılmaz B, Topcu H, Acar YA. Acil hekimlik perspektifinden hekimlerin hukuki yükümlülüklerinin değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2017;51(2):142-8.
 • Ayvaz A, Ekin İ, Savcı C, Şerbetçi G. Kamu kurumlarında çalışan hekimlerin sağlık hukukuna bakışının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku ve Tarihi Dergisi. 2018;26(2):49-56.
 • Çınar Tanrıverdi E. Erzurum il merkezinde görev yapan hekimlerin, hasta hakları konusunda bilgi, tutum, davranışları ve etkili faktörlerin değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa Talip Şener. Erzurum: Atatürk Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2019.
 • Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2014. Erişim adresi: https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/medtip_752c6.pdf. Erişim tarihi: 12.12.2022.
 • Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği. Resmî Gazete Tarihi: 26.04.2014, Resmî Gazete Sayısı: 28983. Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19629&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5. Erişim tarihi: 24.03.2022.
 • Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği. Resmî Gazete Tarihi: 03.09.2022, Resmî Gazete Sayısı: 31942. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220903-2.htm. Erişim tarihi: 08.09.2022.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu, Tıp ve diş hekimliği alanlarındaki uzmanlık dallarının çekirdek müfredatları. Erişim adresi: https://tuk.saglik.gov.tr/TR-82498/mufredatlar.html. Erişim tarihi: 23.06.2022.
 • Teke H, Alkurt Alkan H, Başbulut AZ, Cantürk G. Tıbbi uygulama hataları ile ilgili kanuni düzenlemelere hekimlerin bakışı ve bilgilenme düzeyi: Anket çalışması. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi. 2007;4(2):61-7.
 • Yaşar D. Seçilmiş bir tıp fakültesi dönem VI öğrencilerinin hekim hakları konusundaki görüş ve farkındalık durumlarının incelenmesi (2018). Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2019;28(3):181-190.
 • Kara M. Tıpta uzmanlık eğitimi ve öğrencileri ile ilgili mevzuat ve mahkeme kararları. Aktaş EÖ, Kaya A, editörler. Tıpta uzmanlık eğitimi ve uzmanlık öğrencilerinin hak ve sorumlulukları. 1. baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. s.34-44.
 • Chen C, Kotliar D, Drolet B. Medical education in the United States: do residents feel prepared? Perspect Med Educ. 2015;4:181-5.
 • Hughes KE, Cahir TM, Nordlund D, Keim SM, Hughes PG. Fear not: Utilizing simulation for medical malpractice education. J Med Educ Curric Dev. 2022;9:1-7.
 • Zhao B, Cajas-Monson LC, Ramamoorthy S. Malpractice allegations: A reality check for resident physicians. Am J Surg. 2019;217(2):350-5.
 • Machin LL, Latcham N, Lavelle C, Williams RA, Corfield L. Exploring the perceived medical ethics and law training needs of UK foundation doctors. Med Teach. 2020;42(1):92-100.
 • Mete B, Değer M, Pehlivan E. Doktorlarda mesleki tükenmişlik sendromuna çalışma yaşam kalitesinin etkisi. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences. 2020;25(2):94-101.
 • Türkiye’de doktorların yaşam kalitesi araştırması. Türkiye Raporu, Mayıs 2022. Erişim adresi: https://turkiyeraporu.com/arastirma/mayis-ayi-ozel-dosyasi-turkiyede-doktor-olmak-7971/. Erişim tarihi: 30.06.2022.
 • Uyar M, Eren G, Yücel M. Bir üniversite hastanesinde araştırma görevlisi olarak çalışan hekimlerin tükenmişlik düzeyi ve iş doyumu durumları ve etkileyen faktörlerin değerlendiren kesitsel çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2021;41(3):234-41.
 • Acil Servis hekimleri özlük hakları anketi sonuçları. İzmir Tabip Odası. Yayın tarihi: 05.10.2021. Erişim adresi: http://www.izmirtabip.org.tr/basin-aciklamasi-acil-servis-hekimleri-sorunlarina-acil-cozum-istiyorlar. Erişim tarihi: 01.07.2022.
 • Aslan D, Şengelen M, Erişgen G. Hekimler arasında tükenmişlik durumu ve ilişkili faktörler araştırma raporu. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları; 2021. Erişim adresi: https://www.ttb.org.tr/yayin_goster.php?Guid=9fe6e136-71f2-11ec-a83c-469e4684c346. Erişim tarihi: 18.06.2022.
 • Celik SU, Aslan A, Coskun E, Coban BN, Haner Z, Kart S, Skaik MNI, Kocer MD, Ozkan BB, Akyol C. Prevalence and associated factors for burnout among attending general surgeons: a national cross-sectional survey. BMC Health Serv Res. 2021;21(1):39.
 • Türk Tabipleri Birliği ortak görüş 2010 anket verileri: Hekimlerin çalışma koşulları, işyükü ve işgücüne ilişkin ortak görüş. Erişim adresi: https://www.ttb.org.tr/yayin_goster.php?Guid=de020b88-9472-11e7-914aa458ccf77150. Erişim tarihi: 19.06.2022.
 • Sakızcı Uyar B, Alptekin A, Dönmez A. Impact of the COVID-19 pandemic on anaesthesiology and reanimation residency training in Turkey. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2022;50(1):29-33.
 • Yılmaz Y, Uçar E, Ertin H. Tıpta uzmanlık eğitimi ve asistan hekimlerin sorunlarının irdelenmesi: Bir anket çalışması. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019;18(54): 21-9.
 • Yalcin Ocak N, Yesilaras M, Eyler Y, Hakoglu O. Occupational accidents of emergency medicine residents in Turkey. Int J Occup Saf Ergon. 2021;12:1-6.
 • İkiışık H, Kutay Yılmaz F, Karacanoğlu A, Kadayif A, Güven İ, Özdemir GM ve ark. Araştırma görevlisi hekimlerin sağlıkta şiddete maruz kalma durumları ve sağlıkta şiddet konusundaki düşüncelerinin değerlendirilmesi. Abant Tıp Dergisi. 2021;10(1):55-64.
 • Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği. Resmî Gazete Tarihi: 12.08.2022, Resmî Gazete Sayısı: 31921. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220812-9.htm. Erişim tarihi: 08.09.2022.
 • Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Resmî Gazete Tarihi: 27.05.2022, Resmî Gazete Sayısı: 31848. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-7.htm. Erişim tarihi: 08.09.2022.
 • Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete Tarihi: 15.06.2022, Resmî Gazete Sayısı: 31867. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220615- 14.htm. Erişim tarihi: 14.07.2022.
 • Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Resmî Gazete Tarihi: 23.06.2022, Resmî Gazete Sayısı: 31875. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220623-11.htm. Erişim tarihi: 08.09.2022.
 • Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Resmî Gazete Tarihi: 05.07.2022, Resmî Gazete Sayısı: 31887. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf. Erişim tarihi: 08.09.2022.
 • Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmî Gazete Tarihi: 25.08.2022, Resmî Gazete Sayısı: 31934. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220825-18.pdf. Erişim tarihi: 08.09.2022

Uzmanlık öğrencilerinin hekim hakları konusundaki bilgi düzeylerine ilişkin öz değerlendirmeleri

Year 2023, Volume: 62 Issue: 3, 418 - 431, 18.09.2023

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıpta uzmanlık eğitimi alan uzmanlık
öğrencilerinin hekim hakları konusundaki eğitim ve bilgi düzeylerine ilişkin öz değerlendirmelerinin
belirlenmesi, hak ihlali deneyimlerinin ve güncel hekim hakları sorunlarına yönelik görüşlerinin
incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Ekim 2020-Ekim 2021 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde görevli 278 uzmanlık öğrencisine yüz yüze ve çevrimiçi ortamda anket uygulandı. Anket
formu ile uzmanlık öğrencilerinin; demografik ve mesleki özellikleri, hekim hakları konusundaki eğitim
ve bilgi düzeylerine ilişkin öz değerlendirmeleri, hak ihlali deneyimleri ve güncel hekim hakları
sorunlarına yönelik görüşleri belirlendi. 276 anket değerlendirmeye alındı. Veriler, IBM SPSS 24.0
programı ile analiz edildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlendi.
Bulgular: Tıp fakültesinde hekim hakları eğitimi alma oranı (%72,1), uzmanlık eğitimi dönemine göre
(%29,7) daha fazlaydı. Uzmanlık öğrencilerinin %87’si hekim hakları konusundaki bilgisini “az” ve
“orta” düzey olarak değerlendirdi. Hekim hakları bilgi düzeyi “orta/yeterli” olan uzmanlık öğrencileri;
daha çok hekim hakları veya hasta hakları eğitimi almış olanlardı (p<0,05). Katılımcıların %69,2’si
hekim hakkı ihlaline tanık olduğunu belirtti. Mesleki deneyim süresinin, günlük hasta sayısının, günlük
çalışma saatinin daha fazla olması ve nöbet tutma durumu; hekim hakkı ihlali tanıklığı ile ilişkilendirildi
(p<0,05). Uzmanlık öğrencileri; en sık çalışma koşulları (%90,5), maaş (%89,5), hasta-hekim ilişkileri
(%86,9) konusundaki hekim haklarında sorun olduğunu düşünmekteydi.
Sonuç: Uzmanlık öğrencilerinin, hekim hakları konusundaki bilgi düzeyleri üzerine öz
değerlendirmeleri; bu konuda kendilerini eksik bulduklarını ve eğitime ihtiyaç duyduklarını
göstermektedir. Bu nedenle hem tıp fakültesi hem de uzmanlık eğitim programlarında hekim hakları
konusuna daha fazla zaman ve kaynak ayrılması gerekmektedir. Ülkemizde, hekim haklarının
korunması ve geliştirilmesi konusunda uygulanabilir yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır.

References

 • Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2020. Erişim adresi: https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/ulusal-cekirdek-egitimi-programlari. Erişim tarihi: 22.05.2022.
 • Türk Tabipleri Birliği Hekim Hakları Bildirgesi. Kabul tarihi: 26.06.2009. Güncelleme tarihi: 24.11.2019. Erişim adresi: https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=484cccb8-9041-11ea-9b7d-6d38d16eb233. Erişim tarihi: 28.12.2021.
 • Görür Tuncel N. Hasta hakları ı le çalışan hakları ı çerı sı nde hekı m haklarının bı rbı rı nı etkı leyen faktörlerı nı n tıp etı ğı açısından analı zı : Hekı m görüşlerı . Tez Danışmanı: Doç. Dr. El f Atıcı. Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • Az A, Karaman Mİ. COVID-19 günlerinde hekim haklarını tekrar düşünmek. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuk ve Tarih Dergisi. 2022;30(1):89-95.
 • TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, 24.04.2021 tarihli Asistan Hekim Olmak Çalıştay Raporu. Erişim adresi: https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=59aacb8c-a4f8-11eb-ae7d-85666df1736a. Erişim tarihi: 01.07.2022.
 • Demirel B. Hekimin yasal sorumlulukları. Gazi Tıp Dergisi. 2005;16(3):99-106.
 • Çetin E. Hekimlerin tıp hukuku ve mevzuatlar hakkında bilgi düzeyi ve davranışları. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Keskin. Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2018.
 • Derhem B. Hekimlerin mevzuata göre sahip oldukları haklar ve cezai sorumlulukları konusunda bilgi düzeyi ve davranışları. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ungan. Ankara: Ankara Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2016.
 • Karakuş Yılmaz B, Topcu H, Acar YA. Acil hekimlik perspektifinden hekimlerin hukuki yükümlülüklerinin değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2017;51(2):142-8.
 • Ayvaz A, Ekin İ, Savcı C, Şerbetçi G. Kamu kurumlarında çalışan hekimlerin sağlık hukukuna bakışının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku ve Tarihi Dergisi. 2018;26(2):49-56.
 • Çınar Tanrıverdi E. Erzurum il merkezinde görev yapan hekimlerin, hasta hakları konusunda bilgi, tutum, davranışları ve etkili faktörlerin değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa Talip Şener. Erzurum: Atatürk Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2019.
 • Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2014. Erişim adresi: https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/medtip_752c6.pdf. Erişim tarihi: 12.12.2022.
 • Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği. Resmî Gazete Tarihi: 26.04.2014, Resmî Gazete Sayısı: 28983. Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19629&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5. Erişim tarihi: 24.03.2022.
 • Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği. Resmî Gazete Tarihi: 03.09.2022, Resmî Gazete Sayısı: 31942. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220903-2.htm. Erişim tarihi: 08.09.2022.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu, Tıp ve diş hekimliği alanlarındaki uzmanlık dallarının çekirdek müfredatları. Erişim adresi: https://tuk.saglik.gov.tr/TR-82498/mufredatlar.html. Erişim tarihi: 23.06.2022.
 • Teke H, Alkurt Alkan H, Başbulut AZ, Cantürk G. Tıbbi uygulama hataları ile ilgili kanuni düzenlemelere hekimlerin bakışı ve bilgilenme düzeyi: Anket çalışması. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi. 2007;4(2):61-7.
 • Yaşar D. Seçilmiş bir tıp fakültesi dönem VI öğrencilerinin hekim hakları konusundaki görüş ve farkındalık durumlarının incelenmesi (2018). Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2019;28(3):181-190.
 • Kara M. Tıpta uzmanlık eğitimi ve öğrencileri ile ilgili mevzuat ve mahkeme kararları. Aktaş EÖ, Kaya A, editörler. Tıpta uzmanlık eğitimi ve uzmanlık öğrencilerinin hak ve sorumlulukları. 1. baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. s.34-44.
 • Chen C, Kotliar D, Drolet B. Medical education in the United States: do residents feel prepared? Perspect Med Educ. 2015;4:181-5.
 • Hughes KE, Cahir TM, Nordlund D, Keim SM, Hughes PG. Fear not: Utilizing simulation for medical malpractice education. J Med Educ Curric Dev. 2022;9:1-7.
 • Zhao B, Cajas-Monson LC, Ramamoorthy S. Malpractice allegations: A reality check for resident physicians. Am J Surg. 2019;217(2):350-5.
 • Machin LL, Latcham N, Lavelle C, Williams RA, Corfield L. Exploring the perceived medical ethics and law training needs of UK foundation doctors. Med Teach. 2020;42(1):92-100.
 • Mete B, Değer M, Pehlivan E. Doktorlarda mesleki tükenmişlik sendromuna çalışma yaşam kalitesinin etkisi. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences. 2020;25(2):94-101.
 • Türkiye’de doktorların yaşam kalitesi araştırması. Türkiye Raporu, Mayıs 2022. Erişim adresi: https://turkiyeraporu.com/arastirma/mayis-ayi-ozel-dosyasi-turkiyede-doktor-olmak-7971/. Erişim tarihi: 30.06.2022.
 • Uyar M, Eren G, Yücel M. Bir üniversite hastanesinde araştırma görevlisi olarak çalışan hekimlerin tükenmişlik düzeyi ve iş doyumu durumları ve etkileyen faktörlerin değerlendiren kesitsel çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2021;41(3):234-41.
 • Acil Servis hekimleri özlük hakları anketi sonuçları. İzmir Tabip Odası. Yayın tarihi: 05.10.2021. Erişim adresi: http://www.izmirtabip.org.tr/basin-aciklamasi-acil-servis-hekimleri-sorunlarina-acil-cozum-istiyorlar. Erişim tarihi: 01.07.2022.
 • Aslan D, Şengelen M, Erişgen G. Hekimler arasında tükenmişlik durumu ve ilişkili faktörler araştırma raporu. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları; 2021. Erişim adresi: https://www.ttb.org.tr/yayin_goster.php?Guid=9fe6e136-71f2-11ec-a83c-469e4684c346. Erişim tarihi: 18.06.2022.
 • Celik SU, Aslan A, Coskun E, Coban BN, Haner Z, Kart S, Skaik MNI, Kocer MD, Ozkan BB, Akyol C. Prevalence and associated factors for burnout among attending general surgeons: a national cross-sectional survey. BMC Health Serv Res. 2021;21(1):39.
 • Türk Tabipleri Birliği ortak görüş 2010 anket verileri: Hekimlerin çalışma koşulları, işyükü ve işgücüne ilişkin ortak görüş. Erişim adresi: https://www.ttb.org.tr/yayin_goster.php?Guid=de020b88-9472-11e7-914aa458ccf77150. Erişim tarihi: 19.06.2022.
 • Sakızcı Uyar B, Alptekin A, Dönmez A. Impact of the COVID-19 pandemic on anaesthesiology and reanimation residency training in Turkey. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2022;50(1):29-33.
 • Yılmaz Y, Uçar E, Ertin H. Tıpta uzmanlık eğitimi ve asistan hekimlerin sorunlarının irdelenmesi: Bir anket çalışması. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019;18(54): 21-9.
 • Yalcin Ocak N, Yesilaras M, Eyler Y, Hakoglu O. Occupational accidents of emergency medicine residents in Turkey. Int J Occup Saf Ergon. 2021;12:1-6.
 • İkiışık H, Kutay Yılmaz F, Karacanoğlu A, Kadayif A, Güven İ, Özdemir GM ve ark. Araştırma görevlisi hekimlerin sağlıkta şiddete maruz kalma durumları ve sağlıkta şiddet konusundaki düşüncelerinin değerlendirilmesi. Abant Tıp Dergisi. 2021;10(1):55-64.
 • Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği. Resmî Gazete Tarihi: 12.08.2022, Resmî Gazete Sayısı: 31921. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220812-9.htm. Erişim tarihi: 08.09.2022.
 • Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Resmî Gazete Tarihi: 27.05.2022, Resmî Gazete Sayısı: 31848. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-7.htm. Erişim tarihi: 08.09.2022.
 • Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete Tarihi: 15.06.2022, Resmî Gazete Sayısı: 31867. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220615- 14.htm. Erişim tarihi: 14.07.2022.
 • Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Resmî Gazete Tarihi: 23.06.2022, Resmî Gazete Sayısı: 31875. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220623-11.htm. Erişim tarihi: 08.09.2022.
 • Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Resmî Gazete Tarihi: 05.07.2022, Resmî Gazete Sayısı: 31887. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf. Erişim tarihi: 08.09.2022.
 • Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmî Gazete Tarihi: 25.08.2022, Resmî Gazete Sayısı: 31934. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220825-18.pdf. Erişim tarihi: 08.09.2022

Details

Primary Language Turkish
Subjects Forensic Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Selen CAN TEMÜRKOL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0002-1074-405X
Türkiye


Ahsen KAYA
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0002-6969-1562
Türkiye

Publication Date September 18, 2023
Submission Date January 10, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 62 Issue: 3

Cite

Vancouver
CAN TEMÜRKOL S, KAYA A. Uzmanlık öğrencilerinin hekim hakları konusundaki bilgi düzeylerine ilişkin öz değerlendirmeleri. EJM. 2023;62(3):418-31.