Research Article
BibTex RIS Cite

Investigation of the changes in the 3rd, 4th and 5th grade students’ nutritional habits in Faculty of Medicine, Ege University, during the Covid-19 Pandemic

Year 2024, Volume: 63 Issue: 1, 34 - 44, 19.03.2024
https://doi.org/10.19161/etd.1201425

Abstract

Aim: The COVID-19 pandemic led to various restrictions all over the world. In Türkiye, stay-at-home restrictions to control the epidemic affected people's lifestyles (nutrition, physical activity and stress). This study aimed at investigating the changes in medical students’ nutritional habits before and during the pandemic.
Materials and Methods: This cross-sectional study carried out in Faculty of Medicine at Ege University. Sample was calculated 294 volunteer students from 1175 students in the 3rd, 4th and 5th years between the ages of 18-30. In the online data collection form, participants answered the questions about stress, appetite, weight, and physical activity. The Mediterranean Diet Adherence Scale (MEDAS) was used to evaluate nutritional habits.
Results: Of the students, 60.9% were female and 39.1% were male. It was determined that 53.1% of the students had an increase in Body Mass Index (BMI), while 32.7% had a decrease. The average BMI of the students was calculated as 22.49±3.27 before the pandemic and 22.86±3.44 during the pandemic. There is a statistical difference in BMI before and during the pandemic (t:-3,270, p<0.001). The average MEDAS scale scores were determined as 6.52±2.27 before the pandemic and 7.18±2.42 during the pandemic (t:-5.093, p<0.001). Students' consumption of olive oil, vegetables, fruits, fish and nuts showed a significant change during the pandemic.
Conclusion: Government and universities should take measures such as improving student access to food and making budget changes for future epidemics in order to prevent the negative impacts on the medical students.

References

 • Cakir B. COVID-19 in Turkey: Lessons Learned. J Epidemiol Glob Health. 2020;10(2):115-7.
 • Jehi T, Khan R, Halawani R, Dos Santos H. Effect of COVID-19 outbreak on the diet, body weight and food security status of students of higher education: a systematic review. Br J Nutr. Cambridge University Press 2023;129(11):1916-28.
 • Fekih-Romdhane F, Daher-Nashif S, Alhuwailah AH, Al Gahtani HMS, Hubail SA, Shuwiekh HAM, Khudhair MF,Alhaj OA, Bragazzi NL, Jahrami H. The prevalence of feeding and eating disorders symptomology in medical students: an updated systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Eat Weight Disord. 2022;27(6):1991-2010.
 • Gençalp DK. Covid-19 salgını döneminde ilk ve acil yardım öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2020;1(1):1-15.
 • Yıldırım M, Solmaz F. COVID-19 burnout, COVID-19 stress and resilience: Initial psychometric properties of COVID-19 Burnout Scale. Death Studies 2022;46(3):524-32.
 • Di Renzo L, Gualtieri P, Pivari F, et al. Eating habits and lifestyle changes during COVID-19 lockdown: an Italian survey. J Transl Med. 2020;18(1):1-15.
 • Yüce GE, Muz G. COVID-19 pandemisinin yetişkinlerin diyet davranışları, fiziksel aktivite ve stres düzeyleri üzerine etkisi. Cukurova Medical Journal. 2021;46(1):283-91.
 • Pehlivanoğlu EFÖ, Balcıoğlu H, Ünlüoğlu İ. Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği. Osmangazi Tıp Dergisi. 2020;42(2):160-4.
 • Kosendiak AA, Wysocki MP, Krysiński PP. Lifestyle, physical activity and dietary habits of medical students of Wroclaw Medical University during the COVID-19 pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(12):7507.
 • Tahir S, Imran N, Haider II, Mustafa AB, Rehman AU, Azeem MW, Javed A. A study to evaluate the impact of COVID-19 on Lifestyle of Medical students. Pak J Med Sci. 2022;38(7):1730-7.
 • Dragun R, Veček NN, Marendić M, et al. Have life style habits and psychological well-being changed among adolescents and medical students due to COVID-19 lockdown in Croatia Nutrients 2021;13(1):97.
 • Alzayani S, Al-Roomi K, Ahmed J. The lived experience of medical students during COVID-19 pandemic: the impact on lifestyle and mental wellbeing. Arab Gulf Journal of Scientific Research. 2022;40(4):415-23.
 • Nguyen MH, Do TX, Nguyen TT, Pham MD, Pham TTM, Pham KM, Kim GB, Do BN, Nguyen HT, Nguyen NM, Dam HTB, Nguyen YH, Ngyuen KT, Nguyen TTP, Nguyen TT, Duong TV. Fear of COVID-19, healthy eating behaviors, and health-related behavior changes as associated with anxiety and depression among medical students: An online survey. Front Nutr. 2022;9:938769.
 • Siloam A, Adiatmika I, Dwi-Primayanti I, Sundari L. Correlation between physical activity and sleep quality in medical students during COVID-19 pandemic. Sport And Fitness Journal. 2022;10(1):69-76.
 • Nayak BS ,Ria D, Narissa D, Kalere E, Gabrielle E, Richeaé F, Lissette F, Amanda F, Nathanael F. An investigation into the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health and the study habits of medical students of the University of the West Indies. Psychology, Health & Medicine. 2022;1-10.
 • Sekulic M, Stajic D, Skevin AJ,…& Joksimovic S. Lifestyle, physical activity, eating and hygiene habits: A comparative analysis before and during the COVID-19 pandemic in student population. Front Public Health. 2022;10:862816.

Covid-19 Pandemisi Döneminde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. ,4. ,5. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları Değişiminin İncelenmesi

Year 2024, Volume: 63 Issue: 1, 34 - 44, 19.03.2024
https://doi.org/10.19161/etd.1201425

Abstract

Amaç: COVID-19 pandemisi tüm dünyada çeşitli kısıtlamaların olduğu bir süreç yaratmıştır. Türkiye’de de salgının kontrolü hedeflenerek evde kalmaya yönelik gündeme gelen kısıtlamalar insanların hayat tarzını (beslenme, fiziksel aktivite, stres) etkilemiştir. Bu araştırmada tıp öğrencilerinin pandemi öncesi ve sırasında beslenme düzenlerindeki değişikliklerin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel araştırma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Fakültede 18-30 yaşları arasındaki 3., 4. ve 5. sınıf 1175 öğrenciden hesaplanan örneklem sayısına göre 294 gönüllü öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Online olarak doldurulan veri toplama formunda sosyodemografik özellikler, sağlık durumu, pandemi öncesi ve sırasındaki stres, uyku, iştah, kilo, fiziksel aktivitelerindeki değişim sorgulanmıştır. Beslenme alışkanlıklarının değerlendirilebilmesi için Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği (MEDAS) kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan 294 öğrencinin %60,9’u kadın, %39,1’i erkektir. Öğrencilerin %53,1’inde Vücut Kitle İndeksi’nde (VKİ) artma, %32,7’sinde azalma olduğu belirlenmiştir. Katılımcı öğrencilerin ortalama VKİ’i, pandemi öncesi 22,49±3,27 ve pandemi sırası 22,86±3,44 olarak hesaplanmıştır. Pandemi öncesi VKİ ile pandemi sırası VKİ arasında istatistiksel fark mevcuttur (t:-3,270, p<0,001). MEDAS ölçek puanları ortalamaları ise pandemi öncesi 6,52±2,27 ve pandemi sırası 7,18±2,42 olarak belirlenmiştir (t:-5,093, p<0,001). Öğrencilerin zeytinyağı, sebze, meyve, balık, fındık tüketimleri pandemi sırasında anlamlı bir değişim göstermiştir.
Sonuç: COVID-19 pandemisinin tıp öğrencilerinin yaşam tarzı, beslenme ve VKİ değişimleri üzerinde yarattığı olumsuz etkinin önüne geçilebilmesi için; hükümetler ve yükseköğretim kurumlarının öğrencilerin gıdalara erişimini iyileştirmek, gelecekteki salgınlara yönelik bütçe değişiklikleri yapmak gibi önlemler alması gerekmektedir.

References

 • Cakir B. COVID-19 in Turkey: Lessons Learned. J Epidemiol Glob Health. 2020;10(2):115-7.
 • Jehi T, Khan R, Halawani R, Dos Santos H. Effect of COVID-19 outbreak on the diet, body weight and food security status of students of higher education: a systematic review. Br J Nutr. Cambridge University Press 2023;129(11):1916-28.
 • Fekih-Romdhane F, Daher-Nashif S, Alhuwailah AH, Al Gahtani HMS, Hubail SA, Shuwiekh HAM, Khudhair MF,Alhaj OA, Bragazzi NL, Jahrami H. The prevalence of feeding and eating disorders symptomology in medical students: an updated systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Eat Weight Disord. 2022;27(6):1991-2010.
 • Gençalp DK. Covid-19 salgını döneminde ilk ve acil yardım öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2020;1(1):1-15.
 • Yıldırım M, Solmaz F. COVID-19 burnout, COVID-19 stress and resilience: Initial psychometric properties of COVID-19 Burnout Scale. Death Studies 2022;46(3):524-32.
 • Di Renzo L, Gualtieri P, Pivari F, et al. Eating habits and lifestyle changes during COVID-19 lockdown: an Italian survey. J Transl Med. 2020;18(1):1-15.
 • Yüce GE, Muz G. COVID-19 pandemisinin yetişkinlerin diyet davranışları, fiziksel aktivite ve stres düzeyleri üzerine etkisi. Cukurova Medical Journal. 2021;46(1):283-91.
 • Pehlivanoğlu EFÖ, Balcıoğlu H, Ünlüoğlu İ. Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği. Osmangazi Tıp Dergisi. 2020;42(2):160-4.
 • Kosendiak AA, Wysocki MP, Krysiński PP. Lifestyle, physical activity and dietary habits of medical students of Wroclaw Medical University during the COVID-19 pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(12):7507.
 • Tahir S, Imran N, Haider II, Mustafa AB, Rehman AU, Azeem MW, Javed A. A study to evaluate the impact of COVID-19 on Lifestyle of Medical students. Pak J Med Sci. 2022;38(7):1730-7.
 • Dragun R, Veček NN, Marendić M, et al. Have life style habits and psychological well-being changed among adolescents and medical students due to COVID-19 lockdown in Croatia Nutrients 2021;13(1):97.
 • Alzayani S, Al-Roomi K, Ahmed J. The lived experience of medical students during COVID-19 pandemic: the impact on lifestyle and mental wellbeing. Arab Gulf Journal of Scientific Research. 2022;40(4):415-23.
 • Nguyen MH, Do TX, Nguyen TT, Pham MD, Pham TTM, Pham KM, Kim GB, Do BN, Nguyen HT, Nguyen NM, Dam HTB, Nguyen YH, Ngyuen KT, Nguyen TTP, Nguyen TT, Duong TV. Fear of COVID-19, healthy eating behaviors, and health-related behavior changes as associated with anxiety and depression among medical students: An online survey. Front Nutr. 2022;9:938769.
 • Siloam A, Adiatmika I, Dwi-Primayanti I, Sundari L. Correlation between physical activity and sleep quality in medical students during COVID-19 pandemic. Sport And Fitness Journal. 2022;10(1):69-76.
 • Nayak BS ,Ria D, Narissa D, Kalere E, Gabrielle E, Richeaé F, Lissette F, Amanda F, Nathanael F. An investigation into the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health and the study habits of medical students of the University of the West Indies. Psychology, Health & Medicine. 2022;1-10.
 • Sekulic M, Stajic D, Skevin AJ,…& Joksimovic S. Lifestyle, physical activity, eating and hygiene habits: A comparative analysis before and during the COVID-19 pandemic in student population. Front Public Health. 2022;10:862816.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Ece Açan 0000-0002-6248-7331

Büşra Obuz 0000-0003-4138-0743

Şafak Şeren 0000-0003-2177-389X

Ayşe Sena Kurt 0000-0001-9365-7471

Aliye Mandıracıoğlu 0000-0002-0873-4805

Publication Date March 19, 2024
Submission Date November 8, 2022
Published in Issue Year 2024Volume: 63 Issue: 1

Cite

Vancouver Açan E, Obuz B, Şeren Ş, Kurt AS, Mandıracıoğlu A. Covid-19 Pandemisi Döneminde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. ,4. ,5. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları Değişiminin İncelenmesi. EJM. 2024;63(1):34-4.