Research Article
BibTex RIS Cite

Riskli ve Sağlıklı Gebelerde Evlilik Uyumu

Year 2024, Volume: 63 Issue: 1, 13 - 24, 19.03.2024
https://doi.org/10.19161/etd.1254631

Abstract

Amaç: Bu araştırma, kadınların gebelikte yaşadıkları sağlık riski ile evlilik doyumu ve evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı bu çalışma,01/12/2021-01/06/2022 tarihleri arasında bir kadın doğum hastanesinde yatan 202 gebe ile yapılmıştır. Veriler, sosyo-demografik ve obstetrik özellikler ile ilgili sorular, Evlilik Doyumu Ölçeği ve Revize Edilmiş Çift Uyumu Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Sonuçlar %95 güven aralığında anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
Bulgular: Sağlıklı gebelerin yaş ortalaması 27,18±5,55, riskli gebelerin yaş ortalaması 29,61±6,72’dir.. “Evlilik Doyumu Ölçeği” ve “Revize Edilmiş Çift Uyumu Ölçeği” puan medyanları riskli gebe grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p˂0,001). Primipar ve primigravid olanların evlilik doyumu ve çift uyumu istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (p˂0,05).
Sonuç: Riskli gebelik grubu ve çocuğu olmayan gebelerin evlilik doyumları ve evlilik uyumları sağlıklı gebelere göre daha iyi düzeydedir.

References

 • Onem R, Celik S, Oncu J, Tankaya O, Kolat U, Sungu Danısmant B, Sevindik CS, Ozer OA. Assessment of marital adjustment and sexuality in women with rheumatoid arthritis. Arch Rheumatol 2014;29:280-8.
 • Isanezhad O, Ahmadi SA, Bahrami F, Baghban-Cichani I, Farajzadegan Z, Etemadi O. Factor structure and reliability of the Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) in Iranian population. Iran J Psychiatry Behav Sci 2012 Fall;6(2):55-61.
 • Spanier, GB. Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family,1976;38:15-28.
 • Bulbul T, Mucuk S. The relationship between marital adjustment and risk of pregnancy: A case-control study. Annals of Medical Research 2021;28(4):786-91.
 • Hendrick, SS. A generic measure of relationship satisfaction. J. Marriage Fam 1988; 50: 93-8.
 • Dobrowolska M, Groyecka-Bernard A, Sorokowski P, Randall AK, Hilpert P, Ahmadi K, et al. A global perspective on marital satisfaction. Sustainability 2020; 12(21):8817. https://doi.org/10.3390/su12218817.
 • Bayraktaroglu H, Cakici E. Factors related with marital adjustment. Eurasian J Educational Res. 2013; 53:297-312.
 • Demirbas H, Kadioglu H. Adaptation to pregnancy in prenatal period women and factors associated with adaptation. J Marmara University Institute of Health Sciences 2014; 4:200-6.
 • Yekenkunril D, Mete S. Investigation of relationship in between nausea and vomiting in pregnancy, marital adjustment and spouse relationship. Dokuz Eylül University Electronic J Nursing School 2012; 5:89-95.
 • Ataman, H. , Akarsu, Ö. İnan Budak, M. Üçüncü trimesterdeki yüksek riskli gebelerde evlilik uyumu ve prenatal bağlanma arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2022; 16 (4): 670-80.
 • Bilgen, Ö. Evlilik uyumunun gebeliğin son üç ayında yaşanan depresyona etkisi. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi 2020;2(2):138-15.
 • Yıldırımlı E, Korkut Y. Hamilelikte sağlık durumunun ve sağlık davranışının yordayıcıları olarak evlilik uyumu ve bağlanma. Klinik Psikiyatri 2015;18:39-48.
 • Abdollahpour S, Ramezani S, Khosravi A. Perceived social support among family in pregnant women. Int J Pediatr 2015;3:879-88.
 • Currie J, Barber CC. Pregnancy gone wrong: women's experiences of care in relation to coping with a medical complication in pregnancy. New Zealand College of Midwives J 2016;52:35-40.
 • Şimşek HN. The Relationship between Psychosocial Status in Pregnancy and Marital Adjustment. Department of Midwifery Master’s Thesis. The Health Sciences Institute of Manisa Celal Bayar University, 2014, Manisa.
 • Yılmaz Fındık F. The Effect of Marital Adjustment on Prenatal Breast-Feeding Self- Efficacy in Pregnants. Department of Nursing Master's Thesis, The Health Sciences Institute of İnönü University, 2019, Malatya.
 • Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. Journal Personlity Assessment 1985; 49(1):71-5.
 • Gundogdu A. Relatıonshıp Between Self-Construals And Marıtal Qualıty. Department of Psychology Master’s thesis, The Graduate School Of Socıal Scıences Of Mıddle East Technıcal Unıversıty, 2017, Ankara.
 • Spanier GB. Measuring dyadic adjustment: Newscales for assesing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family 1976;38:15-27.
 • Busby DM, Crane DR, Larson JH, Christensen C. A revision of the DAS for use with distressed and nondistressed couples: Construct hierarchy and multidimensional scales. Journal of Marital and Family Therapy 1995;21(3):289-308.
 • Saccone G, Gragnano E, Ilardi B, Marrone V, Strina I, Venturella R, et al. Maternal and perinatal complications according to maternal age: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2022;00:1–13. doi: 10.1002/ijgo.14100.
 • Zengin S. Evaluation of normal and risky pregnant women's adjustment to motherhood in the postpartum period. Department of Nursing Master's Thesis, Health Sciences of Ankara Yildirim Beyazit University, 2019, Ankara
 • Langley-Evans S. Pregnancy. In: Nutrition health and disease, a lifespan approach. Wiley, Chichester, 2009:79-122.
 • Satıl YE. Comparison of humor styles of spouses of healthy and risky pregnant women. Departmant of Nursing Master’s Thesis, Institute of Health Sciences of Gaziantep University, 2019, Gaziantep.
 • Ministry of Health of the Republic of Turkey. (2004). Prenatal maıntenance management guıde.[ cited 15 April 2022]. Available from: https://kirklareliism.saglik.gov.tr/Eklenti/115527/0/dogum-oncesi-bakim-rehberi2018pdf.pdf.
 • Karataş Baran G, Şahin S, Öztaş D, Demir P, Desdicioğlu R. Evaluation of perceived stress levels and causes of stress in pregnant women. Cukurova Medical Journal 2020; 45(1):170-80.
 • Gumusdas M, Ejder SA, Ozorhan EY. Comparison of psycho-social health in pregnant women with and without risk. Journal of Health Scıences of Professıons 2014;1:32-42.
 • Ünsal Ş, Saruhan A. Famıly dynamıcs durıng pregnancy. Journal of Ege University School of Nursing 2002;18(1-3):143-51.
 • Yılmaz F. Investigation of the relationship between perceived social support and adjustment to pregnancy and maternity in pregnants. Department of nursing Master’s Thesis. Institute of Health Sciences of Atatürk University, 2012, Erzurum.
 • Lederman R, Boyd E, Pitts K, Roberts-Gray C, Hutchinson M, Blackwell S. Maternal Development Experiences of Women Hospitalized to Prevent Preterm Birth. Sexual & Reproductive Healthcare 2013;4:133- 8.
 • Akpınar B, Kırlıoğlu M. Investigation of Marriage Adjustment in terms of Some Variables and The Effect of Gender Roles Attitude on Marriage Adjustment. Selcuk University Social Sciences Vocational School Journal 2020;23(2),736-46.
 • Çelik M, Tümkaya S. Relationship between marriage adjustment and life satisfaction of academic staff and job variables. Ahi Evran University Journal of Kirsehir Education Faculty 2012;13:223-38.
 • Kublay D, Oktan V. Marital Adjustment: The Examination in Terms of Value Preferences and Subjective Happiness. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 2015;5(44):25-35.
 • Çakmak Tolan Ö. Prediction of marriage adjustment in the context of personality traits, relationship beliefs and conflict resolution styles. Departmant of Guıdance and Psychologıcal Counselıng PhD Thesis, Institute of Educational Sciences of Inönü University, 2015, Malatya.
 • Öztekin ÖE. The role of attachment in spouse selection and marital adjustment. In: Withered T (ed) The Psychology of Attachment, Marriage, and Family. Sistem Publishing, Istanbul, 2012:319-32.
 • Erbek, E, Beştepe E, Akar H, Eradamlar, N, Alpkan RL. Evlilik uyumu. Düşünen Adam 2005;18.1: 39-47

Marital Adjustment in Risky and Healthy Pregnants

Year 2024, Volume: 63 Issue: 1, 13 - 24, 19.03.2024
https://doi.org/10.19161/etd.1254631

Abstract

Aim: This study was conducted to evaluate the relationship between the health risk experienced by women during pregnancy and marital satisfaction and marital adjustment.
Materials and Methods:This descriptive and comparative study was conducted with 202 pregnant women in a gynecology and obstetrics hospital between 01/12/2021-01/06/2022. Data were collected using questions on socio-demographic and obstetric characteristics, The Satisfaction with Marriage Scale and The Revised Dyadic Adjustment Scale. The results were evaluated at the level of significance p<0.05 at the 95% confidence interval.
Results: The mean age of healthy pregnant women was 27.18±5.55 and risky pregnant women was 29.61±6.72. "The Satisfaction with Marriage Scale " and "The Revised Dyadic Adjustment Scale" scores medians were statistically significantly higher in the risky pregnant group (p˂0.001). The marital satisfaction and dyadic adjustment of those with primiparous and primigravid were statistically significantly higher (p˂0.05).
Conclusion: Marital satisfaction and dyadic adjustment of the risky pregnancy group and pregnant women without children are at a better level than healthy pregnant women.

References

 • Onem R, Celik S, Oncu J, Tankaya O, Kolat U, Sungu Danısmant B, Sevindik CS, Ozer OA. Assessment of marital adjustment and sexuality in women with rheumatoid arthritis. Arch Rheumatol 2014;29:280-8.
 • Isanezhad O, Ahmadi SA, Bahrami F, Baghban-Cichani I, Farajzadegan Z, Etemadi O. Factor structure and reliability of the Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) in Iranian population. Iran J Psychiatry Behav Sci 2012 Fall;6(2):55-61.
 • Spanier, GB. Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family,1976;38:15-28.
 • Bulbul T, Mucuk S. The relationship between marital adjustment and risk of pregnancy: A case-control study. Annals of Medical Research 2021;28(4):786-91.
 • Hendrick, SS. A generic measure of relationship satisfaction. J. Marriage Fam 1988; 50: 93-8.
 • Dobrowolska M, Groyecka-Bernard A, Sorokowski P, Randall AK, Hilpert P, Ahmadi K, et al. A global perspective on marital satisfaction. Sustainability 2020; 12(21):8817. https://doi.org/10.3390/su12218817.
 • Bayraktaroglu H, Cakici E. Factors related with marital adjustment. Eurasian J Educational Res. 2013; 53:297-312.
 • Demirbas H, Kadioglu H. Adaptation to pregnancy in prenatal period women and factors associated with adaptation. J Marmara University Institute of Health Sciences 2014; 4:200-6.
 • Yekenkunril D, Mete S. Investigation of relationship in between nausea and vomiting in pregnancy, marital adjustment and spouse relationship. Dokuz Eylül University Electronic J Nursing School 2012; 5:89-95.
 • Ataman, H. , Akarsu, Ö. İnan Budak, M. Üçüncü trimesterdeki yüksek riskli gebelerde evlilik uyumu ve prenatal bağlanma arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2022; 16 (4): 670-80.
 • Bilgen, Ö. Evlilik uyumunun gebeliğin son üç ayında yaşanan depresyona etkisi. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi 2020;2(2):138-15.
 • Yıldırımlı E, Korkut Y. Hamilelikte sağlık durumunun ve sağlık davranışının yordayıcıları olarak evlilik uyumu ve bağlanma. Klinik Psikiyatri 2015;18:39-48.
 • Abdollahpour S, Ramezani S, Khosravi A. Perceived social support among family in pregnant women. Int J Pediatr 2015;3:879-88.
 • Currie J, Barber CC. Pregnancy gone wrong: women's experiences of care in relation to coping with a medical complication in pregnancy. New Zealand College of Midwives J 2016;52:35-40.
 • Şimşek HN. The Relationship between Psychosocial Status in Pregnancy and Marital Adjustment. Department of Midwifery Master’s Thesis. The Health Sciences Institute of Manisa Celal Bayar University, 2014, Manisa.
 • Yılmaz Fındık F. The Effect of Marital Adjustment on Prenatal Breast-Feeding Self- Efficacy in Pregnants. Department of Nursing Master's Thesis, The Health Sciences Institute of İnönü University, 2019, Malatya.
 • Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. Journal Personlity Assessment 1985; 49(1):71-5.
 • Gundogdu A. Relatıonshıp Between Self-Construals And Marıtal Qualıty. Department of Psychology Master’s thesis, The Graduate School Of Socıal Scıences Of Mıddle East Technıcal Unıversıty, 2017, Ankara.
 • Spanier GB. Measuring dyadic adjustment: Newscales for assesing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family 1976;38:15-27.
 • Busby DM, Crane DR, Larson JH, Christensen C. A revision of the DAS for use with distressed and nondistressed couples: Construct hierarchy and multidimensional scales. Journal of Marital and Family Therapy 1995;21(3):289-308.
 • Saccone G, Gragnano E, Ilardi B, Marrone V, Strina I, Venturella R, et al. Maternal and perinatal complications according to maternal age: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2022;00:1–13. doi: 10.1002/ijgo.14100.
 • Zengin S. Evaluation of normal and risky pregnant women's adjustment to motherhood in the postpartum period. Department of Nursing Master's Thesis, Health Sciences of Ankara Yildirim Beyazit University, 2019, Ankara
 • Langley-Evans S. Pregnancy. In: Nutrition health and disease, a lifespan approach. Wiley, Chichester, 2009:79-122.
 • Satıl YE. Comparison of humor styles of spouses of healthy and risky pregnant women. Departmant of Nursing Master’s Thesis, Institute of Health Sciences of Gaziantep University, 2019, Gaziantep.
 • Ministry of Health of the Republic of Turkey. (2004). Prenatal maıntenance management guıde.[ cited 15 April 2022]. Available from: https://kirklareliism.saglik.gov.tr/Eklenti/115527/0/dogum-oncesi-bakim-rehberi2018pdf.pdf.
 • Karataş Baran G, Şahin S, Öztaş D, Demir P, Desdicioğlu R. Evaluation of perceived stress levels and causes of stress in pregnant women. Cukurova Medical Journal 2020; 45(1):170-80.
 • Gumusdas M, Ejder SA, Ozorhan EY. Comparison of psycho-social health in pregnant women with and without risk. Journal of Health Scıences of Professıons 2014;1:32-42.
 • Ünsal Ş, Saruhan A. Famıly dynamıcs durıng pregnancy. Journal of Ege University School of Nursing 2002;18(1-3):143-51.
 • Yılmaz F. Investigation of the relationship between perceived social support and adjustment to pregnancy and maternity in pregnants. Department of nursing Master’s Thesis. Institute of Health Sciences of Atatürk University, 2012, Erzurum.
 • Lederman R, Boyd E, Pitts K, Roberts-Gray C, Hutchinson M, Blackwell S. Maternal Development Experiences of Women Hospitalized to Prevent Preterm Birth. Sexual & Reproductive Healthcare 2013;4:133- 8.
 • Akpınar B, Kırlıoğlu M. Investigation of Marriage Adjustment in terms of Some Variables and The Effect of Gender Roles Attitude on Marriage Adjustment. Selcuk University Social Sciences Vocational School Journal 2020;23(2),736-46.
 • Çelik M, Tümkaya S. Relationship between marriage adjustment and life satisfaction of academic staff and job variables. Ahi Evran University Journal of Kirsehir Education Faculty 2012;13:223-38.
 • Kublay D, Oktan V. Marital Adjustment: The Examination in Terms of Value Preferences and Subjective Happiness. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 2015;5(44):25-35.
 • Çakmak Tolan Ö. Prediction of marriage adjustment in the context of personality traits, relationship beliefs and conflict resolution styles. Departmant of Guıdance and Psychologıcal Counselıng PhD Thesis, Institute of Educational Sciences of Inönü University, 2015, Malatya.
 • Öztekin ÖE. The role of attachment in spouse selection and marital adjustment. In: Withered T (ed) The Psychology of Attachment, Marriage, and Family. Sistem Publishing, Istanbul, 2012:319-32.
 • Erbek, E, Beştepe E, Akar H, Eradamlar, N, Alpkan RL. Evlilik uyumu. Düşünen Adam 2005;18.1: 39-47
There are 36 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Gonca Karataş Baran 0000-0002-7996-6144

Kadriye Kızıltepe 0000-0002-2274-6992

Gamze Öztürk 0000-0002-2613-7094

Publication Date March 19, 2024
Submission Date March 1, 2023
Published in Issue Year 2024Volume: 63 Issue: 1

Cite

Vancouver Karataş Baran G, Kızıltepe K, Öztürk G. Marital Adjustment in Risky and Healthy Pregnants. EJM. 2024;63(1):13-24.