Research Article
BibTex RIS Cite

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda Göz Hastalıklarının Rolü

Year 2024, Volume: 63 Issue: 1, 136 - 142, 19.03.2024
https://doi.org/10.19161/etd.1312122

Abstract

Amaç: Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER) almak üzere başvuran hastaların göz hastalıkları açısından ayrıntılı verilerini sunmak ve rapor için başvuran her hastada oftalmolojik muayenenin gerekli olup olmadığını değerlendirmek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz sağlık kuruluna ÇÖZGER almak amacıyla 01 Haziran 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında başvuran tüm hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Başvuran tüm hastalar göz hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmiş olup özel gereksinim raporu değerlendirmesi 30692 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ÇÖZGER Yönetmeliği'ne göre yapılmıştır. Hastaların cinsiyeti, yaşı, oftalmolojik açıdan özel gereksinim durumu ve tanıları kaydedilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 1026 olgunun %60’ı erkekti. Olguların %94,4’ünün oftalmolojik açıdan özel gereksinimi yok iken %2,5’sinde özel gereksinim, %2’sinde belirgin özel gereksinim, %1’inde özel koşul gereksinimi mevcuttu. Olguların sadece 269’u herhangi bir göz hastalığı tanısı alırken en sık görülen tanılar sırası ile refraksiyon kusuru (%16,95), strabismus (%5,06) ve ambliyopiydi (%1,94). Özel gereksinim raporu alan hastalar arasında ise en sık refraksiyon kusuru (%1,07), optik atrofi (%0,77) ve kalıtsal retina distrofisi (%0,77) izlendi. Refraksiyon kusuru olan bu gruptaki hastalardan 10’unda ilave göz hastalığı mevcuttu.
Sonuç: Literatürde kısıtlı sayıda mevcut olan önceki çalışmalara göre oftalmolojik açıdan özel gereksinim gerekliliği ve erken tanının çok önemli olduğu ambliyopi çalışmamızda daha yüksek oranda tespit edilmiştir. ÇÖZGER başvuru ve muayenelerinin iyi bir şekilde analiz edilip doğru planlama yapılabilmesi, toplum sağlığı üzerine etkilerinin değerlendirilebilmesi için çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.

References

 • Powrie B, Kolehmainen N, Turpin M, Ziviani J, Copley J. The meaning of leisure for children and young people with physical disabilities: a systematic evidence synthesis. Dev Med Child Neurol. 2015;57:993-1010.
 • McPherson M, Arango P, Fox H et al. A new definition of children with special health care needs. Pediatrics. 1998;102:137-40.
 • Newacheck PW, Rising JP, Kim SE. Children at risk for special health care needs. Pediatrics. 2006;118:334 42.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Sağlık Araştırması (2020) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle Cocuk-2020-37228. tablo 17. Erişim tarihi: 29.05.2022.
 • Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (ÇÖZGER). Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2019, Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-1. Sayısı: 30692 mukerrer.
 • Sayın O, Ağca O, Adam M, Dirican E. Özel gereksinim raporu için başvuran çocuk hastalardaki göz bulguları. MN Oftalmoloji. 2021;28:6-12.
 • Aydoğan-Baykara R, Pıhtılı-Taş N, Taşcı I. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) almak üzere sağlık kuruluna başvuran hastaların ÇÖZGER yönetmeliğine göre hareket gelişim alanının incelenmesi: Kesitsel bir araştırma. J PMR Sci. 2022;25:189-96.
 • Temeltürk RD, Uygun SD, Canlı M ve ark. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)’na başvuran olguların psikiyatrik tanı ve özel gereksinim düzeylerinin önceki yönetmelikteki tanı ve özür oranları ile karşılaştırılması: Retrospektif çalışma. Acta Med Nicomedia. 2023;6:148-56.
 • Yıldız D, Tarakçıoğlu MC. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) almak için başvuran hastaların klinik özellikleri, eş tanılarının incelenmesi, yeni değişen ÇÖZGER yönetmeliğine göre aldıkları tanı ve özür oranlarının eski tanı ve özür oranları ile karşılaştırılması. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Med J. 2020;12:144-50.
 • Uygun SD, Cetinkaya M, Efe A ve ark. Çocuklar için özel gereksinim değerlendirmesine ilişkin yönetmelik (ÇÖZGER) sonrası çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında uygulamada karşılaşılan zorluklar. Turk J Child Adolesc Ment Health. 2021;28:191-9.
 • Akın EO, Sandıkcı-İskenderli H, Atasoy SC, Yağbasan B, Keleş C, Bingöller-Pekcici EB. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Eskr) olan çocukların ailelerinin Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (Çözger) sürecinde bildirdiği deneyim farklılıkları. Ankara Eğt Arş Hast Tıp Derg. 2022;55:156-60.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) (2004) Türkiye Özürlüler Araştırması 2002. Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Özürlülerin sorun ve beklentileri araştırması, 2010. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, 2011.
 • Kayhan M, Öztürk Y. Bir üniversite hastanesine çocuklar için özel gereksinim raporuna başvuran olguların klinik ve sosyodemografik özellikleri. Osmangazi Tıp Derg. 2020;42:240-8.
 • Gümüş Y, Yürümez E. Assessment of the applications to Kocaeli Derince Research and Education Hospital in 2012 and 2013 to obtain disabled children’s health board report. J Exp Clin Med. 2015;31:231-5.
 • World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems, 10th Revision (ICD-10) Version for 2010.
 • Denny M, Daniel J. Pediatric Ophthalmology and Strabismus. San Francisco,CA:American Academy of Ophthalmology 2003;1:9-12.
 • Ali Şefik Sanaç: Şaşılık ve Tedavisi.2.Baskı Ankara 2002 pp75-121,235- 67.
 • Eibschitz-Tsimhoni M, Friedman T, Naor J, Eibschitz N, Friedman Z. Early screening for amblyogenic risk factors lowers the prevalence and severity of amblyopia. J AAPOS. 2000;4:194-9.
 • Şahin T, Buyru Özkurt Y. Çocuklarda ambliyopi ve ülkemizdeki görme tarama programı. Ortadoğu Tıp Derg. 2017;9:79-87.
 • Von Noorden GK. Amblyopia. In:Lampert R eds. Binocular vision and oculary motility (6 th ed). St Louis; CV Mosby Company; 2002:246-97.

The Role of Ophthalmology in the Special Needs Report for Children

Year 2024, Volume: 63 Issue: 1, 136 - 142, 19.03.2024
https://doi.org/10.19161/etd.1312122

Abstract

Aim: This study aimed to present the ophthalmologically detailed data of the patients who applied for the special needs report for children (SNRFC) and evaluate whether an ophthalmological examination is necessary for each patient who applied.
Materials and Methods: All patients applied to the health board of our hospital between June 01, 2022, and December 31, 2022, to receive SNRFC were retrospectively examined. An ophthalmologist examined the patients, and the evaluation for the SNRFC was performed according to the SNRFC Regulation published in Official Gazette No. 30692. Patients' gender, age, special needs regarding eye diseases and diagnoses were recorded.
Results: Of the 1026 cases included, 60% were male. While 94.4% of the cases did not have special needs regarding ophthalmology, 2.5% had special needs, 2% had specific special needs, and 1% had special condition needs. Only 269 of the cases were diagnosed with any eye disease, and the most common diagnoses were refractive error (16.95%), strabismus (5.06%) and amblyopia (1.94%). Among patients with SNRFC, refractive errors (1.07%), optic atrophy (0.77%), and hereditary retinal dystrophy (0.77%) were the most common diagnoses. Ten patients had additional eye disease in this group with refractive errors.
Conclusion: Compared to previous studies, which are limited in number, a higher rate of the necessity of special needs regarding ophthalmology and amblyopia in which early diagnosis is crucial was determined in our study,. Multi-center studies are needed to analyze the applications and examinations of SNRFC well, properly plan, and evaluate the effects on public health.

References

 • Powrie B, Kolehmainen N, Turpin M, Ziviani J, Copley J. The meaning of leisure for children and young people with physical disabilities: a systematic evidence synthesis. Dev Med Child Neurol. 2015;57:993-1010.
 • McPherson M, Arango P, Fox H et al. A new definition of children with special health care needs. Pediatrics. 1998;102:137-40.
 • Newacheck PW, Rising JP, Kim SE. Children at risk for special health care needs. Pediatrics. 2006;118:334 42.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Sağlık Araştırması (2020) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle Cocuk-2020-37228. tablo 17. Erişim tarihi: 29.05.2022.
 • Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (ÇÖZGER). Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2019, Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-1. Sayısı: 30692 mukerrer.
 • Sayın O, Ağca O, Adam M, Dirican E. Özel gereksinim raporu için başvuran çocuk hastalardaki göz bulguları. MN Oftalmoloji. 2021;28:6-12.
 • Aydoğan-Baykara R, Pıhtılı-Taş N, Taşcı I. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) almak üzere sağlık kuruluna başvuran hastaların ÇÖZGER yönetmeliğine göre hareket gelişim alanının incelenmesi: Kesitsel bir araştırma. J PMR Sci. 2022;25:189-96.
 • Temeltürk RD, Uygun SD, Canlı M ve ark. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)’na başvuran olguların psikiyatrik tanı ve özel gereksinim düzeylerinin önceki yönetmelikteki tanı ve özür oranları ile karşılaştırılması: Retrospektif çalışma. Acta Med Nicomedia. 2023;6:148-56.
 • Yıldız D, Tarakçıoğlu MC. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) almak için başvuran hastaların klinik özellikleri, eş tanılarının incelenmesi, yeni değişen ÇÖZGER yönetmeliğine göre aldıkları tanı ve özür oranlarının eski tanı ve özür oranları ile karşılaştırılması. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Med J. 2020;12:144-50.
 • Uygun SD, Cetinkaya M, Efe A ve ark. Çocuklar için özel gereksinim değerlendirmesine ilişkin yönetmelik (ÇÖZGER) sonrası çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında uygulamada karşılaşılan zorluklar. Turk J Child Adolesc Ment Health. 2021;28:191-9.
 • Akın EO, Sandıkcı-İskenderli H, Atasoy SC, Yağbasan B, Keleş C, Bingöller-Pekcici EB. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Eskr) olan çocukların ailelerinin Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (Çözger) sürecinde bildirdiği deneyim farklılıkları. Ankara Eğt Arş Hast Tıp Derg. 2022;55:156-60.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) (2004) Türkiye Özürlüler Araştırması 2002. Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Özürlülerin sorun ve beklentileri araştırması, 2010. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, 2011.
 • Kayhan M, Öztürk Y. Bir üniversite hastanesine çocuklar için özel gereksinim raporuna başvuran olguların klinik ve sosyodemografik özellikleri. Osmangazi Tıp Derg. 2020;42:240-8.
 • Gümüş Y, Yürümez E. Assessment of the applications to Kocaeli Derince Research and Education Hospital in 2012 and 2013 to obtain disabled children’s health board report. J Exp Clin Med. 2015;31:231-5.
 • World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems, 10th Revision (ICD-10) Version for 2010.
 • Denny M, Daniel J. Pediatric Ophthalmology and Strabismus. San Francisco,CA:American Academy of Ophthalmology 2003;1:9-12.
 • Ali Şefik Sanaç: Şaşılık ve Tedavisi.2.Baskı Ankara 2002 pp75-121,235- 67.
 • Eibschitz-Tsimhoni M, Friedman T, Naor J, Eibschitz N, Friedman Z. Early screening for amblyogenic risk factors lowers the prevalence and severity of amblyopia. J AAPOS. 2000;4:194-9.
 • Şahin T, Buyru Özkurt Y. Çocuklarda ambliyopi ve ülkemizdeki görme tarama programı. Ortadoğu Tıp Derg. 2017;9:79-87.
 • Von Noorden GK. Amblyopia. In:Lampert R eds. Binocular vision and oculary motility (6 th ed). St Louis; CV Mosby Company; 2002:246-97.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Ophthalmology
Journal Section Research Articles
Authors

Emine Kaya Güner 0000-0002-7035-9241

Duygu İnci Bozbıyık 0000-0003-3889-4030

Publication Date March 19, 2024
Submission Date June 9, 2023
Published in Issue Year 2024Volume: 63 Issue: 1

Cite

Vancouver Kaya Güner E, İnci Bozbıyık D. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda Göz Hastalıklarının Rolü. EJM. 2024;63(1):136-42.