Volume: 40 Issue: 1, 3/1/01

Year: 2001

Research Articles

 

2. RENAL GREFT BİYOPSİLERDE TÜBÜLER VAKUOLİZASYON VE ÖNEMİ

 

3. TANISAL SİTOLOJİDE İMMUNOSİTOKİMYANIN YERİ

 

4. AMİLOİDOZİSİN HİSTOPATOLOJİK TANISINDAKİ ZORLUKLAR

 

5. ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARININ PSİKOSOSYAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

6. ÖZOFAGUS VARİS KANAMASI KONTROLUNDA TERLİPRESSİN VE SOMATOSTATİNİN ETKİNLİKLERİ

 

7. SIK GÖRÜLEN DEĞİŞKEN İMMUN YETERSİZLİK: OLGULARIN KLİNİK, LABORATUVAR VE İZLEM BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

8. MİDE GÜDÜK KANSERLERİ

 

9. SPİNAL ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR: MRG BULGULARI

 

10. SEREBRAL İNFARKTLARDA DİFUZYON AĞIRLIKLI MRG

Case Reports

 

11. YUMUŞAK DOKU REKONSTRÜKSİYONUNDA SERBEST LATİSSİMUS DORSİ FLEBİ UYGULAMALARI

 

13. WOLF-HIRSCHORN SENDROMU: OLGU SUNUMU

 

14. NEU-LAXOVA SENDROMU : OLGU SUNUMU

 

15. PANKREATİK GASTRİNOMA: OLGU SUNUMU