PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Is there a correlation between urine culture and urine analysis for patients with urinary stones?

Year 2014, Volume 53, Issue 4, 207 - 211, 01.12.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344089

Abstract

Aim: The aim of the study is compare the reliability and efficacy of full urine tests and urine cultures in kidney and/or ureter stone patients. Materials and Methods: Between January 2011- January 2013, 471 patients who were admitted to our clinic with symptomatic ureter and/or kidney stones were evaluated (Group 1). These patients had a full urine test, urine microscopy and urine culture. The control group (Group 2),consisted the patients who admitted with symptomatic urinary tract infection (UTI) in the same period. The patients who did not have all three diagnostic tests were excluded. Results were evaluated with chi-square and student's t test by SPSS v.19.0. p

Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?

Year 2014, Volume 53, Issue 4, 207 - 211, 01.12.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344089

Abstract

Amaç: Böbrek ve/veya üreter taşı olan hastalarda tam idrar analizinin idrar kültürü sonucu ile karşılaştırılması ve güvenilirliğinin değerlendirilmesini amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında başvuran semptomatik idrar yolları enfeksiyonu (İYE) ön tanısı ile üreter ve/veya böbrek taşı olup tam idrar tetkiki (TİT), idrar mikroskopisi ve idrar kültürü istenen 300 hasta (Grup 1) çalışmaya alındı. Kontrol grubu olarak (Grup 2) aynı tarihler arasında semptomatik İYE ön tanısı ile kliniğimize başvuran TİT, idrar mikroskopisi ve idrar kültürü olan 300 hasta incelendi. Her 3 tetkiki olmayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Sonuçlar ki-kare test ve student t-test SPSS v.19.0 kullanılarak değerlendirildi. 0.05'ten küçük p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Hastaların 68 (%11.3)'inde idrar kültüründe üreme oldu, en çok üreyen bakteri E. coli (%77.9) olarak görüldü. Taş olan hastaların 29 (%9.9)'unda, taş olmayan hastaların ise 39 (%13)'unda idrar kültüründe üreme oldu. Grup 1'de nitrit, lökosit, eritrosit ve mikroskopide bakteri görülmesinin negatif prediktif değerleri sırasıyla %93, %96, %96, %90 olarak bulundu. Grup 2 de ise nitrit, lokösit, eritrosit, mikroskopide bakteri görülmesinin negatif prediktif değerleri sırasıyla %88.8, %93.3, %93.2, %87.1 olarak bulundu. Sonuç: Kliniği İYE ile uyumlu hastalar için bakteriüri, piyüri, hematüri ve nitrit testleri tek başlarına tanı koymak için yeterli olmayıp özellikle komplike İYE düşünülen hastalar kültür sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir. Üriner sistem taşı olan hastalarda da bu tetkikler aynı şekilde kullanılabilir. Ancak bu hasta grubu komplike İYE sınıfında değerlendirildiği için mutlaka idrar kültürü yapılmalıdır.

Details

Other ID JA48DE68UT
Journal Section Research Articles
Authors

Türk H This is me


İşoğlu C S This is me


Yoldaş M This is me


Karabıçak M This is me


Ekin R G This is me


Zorlu F This is me

Publication Date December 1, 2014
Application Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 53, Issue 4

Cite

Vancouver H T. , S İ. C. , M Y. , M K. , G E. R. , F Z. Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?. Ege Tıp Dergisi. 2014; 53(4): 207-211.